පාපොච්චාරණය

පාපොච්චාරණය

කෙටි හැඳින්වීම

මානවයාගෙන් එදිනෙදා සිදු වන පාපයන් සඳහා ඔහු සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගෙන් පාපොච්චාරණය කළ යුතුය

ඔබගේ වටිනා අදහස්