අල් ඉබාදහ් නොහොත් වත් පිළිවෙත් යනු කුමක්ද ?

අල් ඉබාදහ් නොහොත් වත් පිළිවෙත් යනු කුමක්ද ?

කෙටි හැඳින්වීම

අල් ඉබාදහ් නොහොත් වත් පිළිවෙත් පිළිබඳ අල් කුර්අානය හා හදීස් තුලින් කෙටි හැඳින්වීමක් මෙම වීඩියෝ පටයෙහි විස්තර කර අැත.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න