අල් ඉබාදහ් නොහොත් වත් පිළිවෙත් යනු කුමක්ද ?

අල් ඉබාදහ් නොහොත් වත් පිළිවෙත් යනු කුමක්ද ?

කෙටි හැඳින්වීම

අල් ඉබාදහ් නොහොත් වත් පිළිවෙත් පිළිබඳ අල් කුර්අානය හා හදීස් තුලින් කෙටි හැඳින්වීමක් මෙම වීඩියෝ පටයෙහි විස්තර කර අැත.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්