රමදාන් මාසයේ උපවාසය

රමදාන් මාසයේ උපවාසය

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාමයේ රමදාන් උපවාසයේ වැදගත්කම සහ, එ මගින් මිනිස් ජීවිතයේ සිදු කළ වෙනස්කම පිළබඳව මුස්ලිම් නොවන ජනතාවට පැහැදිලි කිරීම සිදුවේ

ඔබගේ වටිනා අදහස්