රමදාන් මාසයේ උපවාසය

රමදාන් මාසයේ උපවාසය

කතිකාචාර්ය : මුහම්මද් නව්ෂාද්

විචාරය කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්

කෙටි හැඳින්වීම

ඉස්ලාමයේ රමදාන් උපවාසයේ වැදගත්කම සහ, එ මගින් මිනිස් ජීවිතයේ සිදු කළ වෙනස්කම පිළබඳව මුස්ලිම් නොවන ජනතාවට පැහැදිලි කිරීම සිදුවේ

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්