රමදාන් මාසයේ අල්ලාහ්ගෙන් ප්රාاර්ථනා කරන්නේ කෙසේද?

කෙටි හැඳින්වීම

1.අපගේ යටහත් පහත්වීම් භාවය සොයා ගැනීම.
2.අල්ලාහ්ගේ මෙම උදව් අප සම්පූර්ණයෙන් ලබා ගන්නේ කෙසේද?
3. වෙනස පිළිගැනීමට සූදානම් වීම
4. ප්රලතිඵල දැක ගැනීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්