කෙටි හැඳින්වීම

1.අපගේ යටහත් පහත්වීම් භාවය සොයා ගැනීම.
2.අල්ලාහ්ගේ මෙම උදව් අප සම්පූර්ණයෙන් ලබා ගන්නේ කෙසේද?
3. වෙනස පිළිගැනීමට සූදානම් වීම
4. ප්රලතිඵල දැක ගැනීම

ඔබගේ වටිනා අදහස්