ඉවසීම - 1

ඉවසීම - 1

කෙටි හැඳින්වීම

මිනිස් ජීවිතයේ සිදුවෙන පරීක්ෂණ සහ ඒවාට ඉවසීමෙන් මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද යනු අල් කුර්ආන් පෙන්වන යහ මාර්ග

ඔබගේ වටිනා අදහස්