රමදාන් මාසය පිළිගනිමු

රමදාන් මාසය පිළිගනිමු

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

1. රමදාන් මාසය එළඹීමට පෙර එය සඳහා පෙර සූදානම් වන්නේ කෙසේද?
2. කායික සහ මානසිකව මුස්ලිම්වරු පිරිසිදු විය යුතුයි.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්