රමදාන් මාසය පිළිගනිමු

රමදාන් මාසය පිළිගනිමු

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

1. රමදාන් මාසය එළඹීමට පෙර එය සඳහා පෙර සූදානම් වන්නේ කෙසේද?
2. කායික සහ මානසිකව මුස්ලිම්වරු පිරිසිදු විය යුතුයි.

Download
මෙම වෙබ් පිටුවට භාරව කටයුතු කරන්නා වෙත අදහස් දන්වා සිටින්න

වර්ග: