ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය

ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය

කෙටි හැඳින්වීම

1. මුස්ලිම්වරු සූර්ය සහ සඳ මත කාලය ගණන් කරති
2. නැමදුම සඳහා සූර්යයා පදනම් කරනු ලබයි
3. මාසය ගණන් කිරීමේ දී චන්ද්ර යාව පදනම් කර ගනී.

ඔබගේ වටිනා අදහස්