ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය

ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය

කතිකාචාර්ය : මාහිර් රම්ඩීන්

විචාරය කිරීම: සෆර් සාලිහ්

කෙටි හැඳින්වීම

1. මුස්ලිම්වරු සූර්ය සහ සඳ මත කාලය ගණන් කරති
2. නැමදුම සඳහා සූර්යයා පදනම් කරනු ලබයි
3. මාසය ගණන් කිරීමේ දී චන්ද්ර යාව පදනම් කර ගනී.

Download
ඔබගේ වටිනා අදහස්