Udhërrëfyesi i haxhit

Përktheu: Jusuf Kastrati

Përshkrimi

Ky është një udhërrëfyes i lehtësuar që sqaron punët ditore të cilat i kryen haxhiu duke treguar edhe normën e tyre. Ky udhërrëfyes përfshinë tre llojet e haxhit me një shtojcë të shkurtër rreth ndalesave të ihramit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Hollësitë

  SHKELJET GJATË IHRAMIT:

  Me shkeljet kemi për qëllim ndalesat nga të cilat duhet të largohet haxhiu derisa ka të veshur ihramin, siç janë:

  1. Rruajtja ose shkurtimi i flokëve.

  2. Prerja e thonjve pa arsye, qofshin ata të dorës apo të këmbës.

  3. Mbulimi i kokës gjatë ihramit.

  4. Veshja nga muhrimi mashkull e rrobave të qepura për tërë trupin ose për një pjesë të tij sikurse këmisha ose sirvalet (lloj i pantallonave), si dhe veshja e rrobave që janë qepur sa masa e një gjymtyre të tij si: mestet, dorëzat ose çorapet.

  5. Parfumimi: Haxhiut i ndalohet të parfumojë trupin a rrobat e tij, madje edhe ta përdorë atë në ushqimin e tij.

  6. Vrasja e kafshëve të tokës dhe gjuetia e tyre si dhe t’i ndihmojë të tjerëve në gjuetinë ose prerjen e tyre.

  7. Lidhja e kontratës së martesës për vete a për të tjerët, duke qenë në rolin e kujdestarit ose të autorizuarit për të kryer këtë veprim.

  8. Përkëdhelja e gruas me epsh.

  9. Marrëdhëniet intime.

  Norma për atë që e vepron një prej ndalesave të Ihramit:

  Nëse haxhiu e mbulon kokën, vesh rroba të qepura, përdor parfumin ose gruaja vesh dorëzat, atëherë për shpagim ka të drejtë të zgjedhë ndërmjet:

  1. Agjërimit të tri ditëve.

  2. Ushqimit të gjashtë personave të varfër.

  3. Therjes së një deleje.

  E nëse e vret gjahun, atëherë për shpagim ka të drejtë të zgjedhë ndërmjet:

  1. Therjes së një kafshe të ngjashme me të prej bagëtive, nëse ka të ngjashme me të.

  2. Ta vlerësojë gjahun me një kafshë të ngjashme me të dhe me vlerën e saj të blejë ushqim për t’i ushqyer të varfërit. Çdo të varfri i jep një mud prej grurit ose një gjysmë sa’a prej ushqimeve tjera.

  3. Ose të agjërojë aq ditë sa numri i të varfërve që do t’i kishte ushqyer me vlerën e saj.

  E nëse bën marrëdhënie intime:

  Kjo është ndër shkeljet më të mëdha gjatë ihramit dhe ndalesa për të është e ashpër. Për këtë shkelje janë dy gjendje:

  Gjendja e parë: Nëse bën marrëdhënie para lirimit të parë (et-tehal-lul el-euuel) dhe si pasojë e kësaj është:

  1. Mëkati.

  2. Haxhi i tij prishet.

  3. Detyrohet ta përfundojë haxhin deri në fund.

  4. Detyrohet ta presë një deve dhe mishin e saj t’ua shpërndajë të varfërve të Haremit (Mekës dhe rrethinës së saj të shenjtë).

  5. Detyrohet ta kompensojë haxhin vitin e ardhshëm.

  Gjendja e dytë: Nëse bën marrëdhënie intime pas lirimit të parë haxhi i tij nuk prishet, por detyrohet ta presë një dele.