Kategoritë

 • PDF

  Autor : Lorans Braun

  Libër i cili ofron udhëzime praktike për ata që përqafojnë fenë islame, duke sugjeruar mënyrën me të cilën muslimani i ri duhet ta jetoj fenë islame. Çështjet e tilla si dallimet e fikhut, sektet e devijuara, shtyllat e Islamit dhe vetëdijesimi për Zotin që të gjitha janë diskutuar. Po ashtu janë përmendur edhe metodat që i ndjek shejtani për lajthitjen e njeriut dhe mënyra se si njeriu duhet ta mbroj veten e tij nga devijimi.

 • PDF

  Ky artikull sqaron sa tolerant është Islami në trajtimin e muslimanëve të rinj. Autori potencon faktin se thirrësi duhet të përdorë butësinë dhe mirësinë gjatë thirrjes së tij, sikurse që Pejgamberi (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) i përfitonte zemrat e muslimanëve të rinj.

 • PDF

  Ai që hyn në Islam është sikurse një i porsalindur dhe siç dihet gjendja e të porsalindurit ka nevojë për përkujdesje dhe vëmendje të shtuar. Ky artikull tregon mënyrën se si është përkujdesur Islami ndaj muslimanit e ri përmes pohimit të rëndësisë së gradualitetit në mësimin dhe zbatimin e mësimeve islame. Për të dëshmuar këtë, autori ka përmendur shembuj nga jeta e Sahabëve (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

 • PDF

  Muslimani i ri, kur të hynë në Islam, duhet të lë pas vetes mëkatet dhe veprat e shëmtuara dhe në të njëjtën kohë ai i gëzohet premtimit se Allahu do t’ia falë periudhën e jetës të cilën e ka kaluar në shirk dhe mëkate. Në këtë artikull përmenden disa argumente që flasin për këtë çështje.

Mbresat