Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Mehri

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    PDF

    Ky artikull përmban dy kapituj që kanë të bëjnë me martesën dhe rregullat e saj. Libri prej ku janë përkthyer është ndër librat e paktë që në mënyrë të qartë dhe të shkurtër sqaron rregullat e përgjithshme të Fikhut.