Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Norma e namazit

Numri i materialeve: 12

 • Shqip

  PDF

  Namazi është shtylla e Islamit dhe shpirti i tij. Përmes tij besimtari përfiton begati të shumta dhe ruhet nga e shëmtuara dhe e keqja në përgjithësi. Prandaj i takon besimtarit të kujdeset që familja e tij ta kuptojnë rëndësinë e namazit dhe ta falin atë. E në këtë thërret edhe ky artikull tërheqës.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha Enis Rama flet rreth namazit, rëndësisë dhe peshës së tij në Islam. Iu drejtohet atyre që pretendojnë Islamin dhe namazi nuk është pjesë e jetës së tyre me këshilla dhe sqarime se Islami nuk qëndron pa namaz dhe pa iu nënshtruar Allahut të lartësuar. Si dhe flet për lumturinë, krenarinë dhe shpëtimin në këtë botë dhe tjetrën që i sjell myslimanit namazi.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për vlerën e namazit dhe se namazi është boshti i lumturisë në këtë dhe botën tjetër.

 • Shqip

  PDF

  Autori, në këtë libër shpjegon kuptimin, vlerat, dobitë dhe veçoritë e agjërimit, të Ramazanit, të namazit të natës dhe të teravive, duke sjellë për to argumente.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth vlerës së faljes së namazit të sabahut e sidomos me xhemat.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Jusuf Kastrati

  Ky libër bën fjalë për namazin dhe është i ndarë në tridhjetë mësime. Në çdo mësim është përmendur nga një ajet kuranor, një hadith, një thënie e dijetarëve, një këshillë dhe një dilemë, që shejtani ua hedh njerëzve në mendje për t'i lënë sa më larg namazit, porse çdo dileme i jam përgjigjur shkurtimisht.

 • Shqip

  PDF

  Në këtë shkrim bëhet fjalë për vlerën dhe rëndësinë e namazit dhe po ashtu për ndëshkimet që e presin atë që nuk e fal namazin.

 • Shqip

  PDF

  Ky artikull sqaron vlerën e namazit të sabahut dhe pozitën e atyre që e falin namazin e sabahut me xhemat.

 • Shqip

  PDF

  Muftiu : Muhamed Salih Përktheu : Nexhat Ceka Redaktoi : Driton Lekaj

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid, e teksti i saj është: “Një njeri që e njoh, e të cilin Allahu e ka sprovuar me shumë sprova, çdoherë rrinë i mërzitur. Për këtë shkak shpesh drejtohet për të falë namaz, bën dua dhe i frikësohet Allahut. Mirëpo sa fillon të bjerë në sexhde fillon menjëherë të qaj. Andaj, a është i lejuar të qajturit në namaz dhe në sexhde? Si dhe a është e vërtetë se njeriu duhet të mundohet t’i largon pikëllimet e tija gjatë namazit? Më tregoni çka të bën njeriu, kur dihet se nuk ka mundësi t’i përmbaj ndjenjat e tij?! Gjithashtu, a lejohet të bën dua në sexhde në gjuhën e tij joarabe?”.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e mëshiroftë – e teksti i saj është: “Sa ishte sipërfaqja e xhamisë së parë të cilën e ndërtoi Pejgamberi (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të!)? Dhe a kishte mihrab? Mundësisht të shoqërohet përgjigja me argumente.”

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kam dëgjuar se ai që fal në xhami të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) dyzet namaze i shënohet kjo si pastrim prej dyfytyrësisë. A është ky hadith i vërtetë?”

 • Shqip

  PDF

  Përktheu : Fatmir Latifi Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky artikull bën fjalë për adhurimet vullnetare - nafilet dhe rëndësinë e tyre. Adhurimet vullnetare e fisnikërojnë shpirtin e njeriut dhe e bëjnë atë më të afërt me Krijuesin e tij. Ky artikull përmban llojet kryesore të tyre duke përmendur edhe shpërblimet e shumëfishta për to në argumentet e Kuranit dhe Synetit.