Agjërimi, namazi i natës dhe i teravive

Përshkrimi

Autori, në këtë libër shpjegon kuptimin, vlerat, dobitë dhe veçoritë e agjërimit, të Ramazanit, të namazit të natës dhe të teravive, duke sjellë për to argumente.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes