Kategoritë

 • Shqip

  PDF

  Në këtë shkrim bëhet fjalë për vlerën dhe rëndësinë e namazit dhe po ashtu për ndëshkimet që e presin atë që nuk e fal namazin.

 • Shqip

  PDF

  Ky artikull sqaron vlerën e namazit të sabahut dhe pozitën e atyre që e falin namazin e sabahut me xhemat.

 • Shqip
  video-shot

  PDF

  Menyra e shkurtuar e faljes se profetit

 • Shqip
 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Alaudin Abazi Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio hoxha i nderuar flet rreth disa rregullave që kanë të bëjnë me imamin. ai flet për privilegjin, vlerën dhe përgjegjësinë e atij që del imam pastaj flet rreth asaj se cila vepër është më me vlerë dalja imam apo të bërit myezin. Dhe e përfundon ligjëratën e tij me sqarimin e asaj se kush ka përparësi për të dalë imam dhe llojet e imamëve.

 • Shqip

  PDF

  Muftiu : Muhamed Salih El Munexhid Përktheu : Nexhat Ceka Redaktoi : Driton Lekaj

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid, e teksti i saj është: “Një njeri që e njoh, e të cilin Allahu e ka sprovuar me shumë sprova, çdoherë rrinë i mërzitur. Për këtë shkak shpesh drejtohet për të falë namaz, bën dua dhe i frikësohet Allahut. Mirëpo sa fillon të bjerë në sexhde fillon menjëherë të qaj. Andaj, a është i lejuar të qajturit në namaz dhe në sexhde? Si dhe a është e vërtetë se njeriu duhet të mundohet t’i largon pikëllimet e tija gjatë namazit? Më tregoni çka të bën njeriu, kur dihet se nuk ka mundësi t’i përmbaj ndjenjat e tij?! Gjithashtu, a lejohet të bën dua në sexhde në gjuhën e tij joarabe?”.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Salih El Munexhid Përktheu : Driton Lekaj

  Në këtë video, Shejh Muhamed Salih El Munexhid, flet rreth disa gabimeve që e prishin namazin.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Namazi është prej obligimeve praktike parësore pas kushteve të besimit. Përmes këtij dokumentari bëhet e qartë se besimi realisht merr kuptim kur njeriu bën namazin dhe se kryerja e tij me rregull njeriun e bën të sinqertë në pretendimin e tij se është rob i Allahut të lartësuar. Gjithashtu ky dokumentar vë në pah mirësitë e namazit të shumëfishta.

 • Shqip

  PDF

  Broshurë e përgatitur me kujdes dhe shumë e dobishme. Ajo përmban përshkrimin e faljes së namazit për fillestarë duke ia bashkëngjitur edhe disa dispozita që lidhen me namazin.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajt – e teksti i saj është: “A i lejohet studentit që gjatë provimeve ta lerë namazin me xhemat? Dhe cilat janë këshillat dhe porositë e juaja për ata që veprojnë kësisoj?”

 • Shqip

  PDF

  Autor : Eroll Nesimi Redaktoi : Ekrem Avdiu

  “Duke pasur parasysh rëndësinë e praktikimit të mësimeve islame, të cilave pas besimit, me vlerë dhe rëndësi iu paraprinë namazi, na imponohet që të jemi të mobilizuar në sqarimin e këtyre mësimeve si nga këndi i ndriçimit të vlerës së secilit prej tyre, ashtu edhe në shpjegimin praktik se si duhet të kryhet cilido. Prandaj ju ofrojmë këtë udhëzues të ilustruar për mësimin e namazit dhe gabimet që bëhen në të.”

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  “Nuk ka ndonjë njeri që e bën një mëkat e më pas ngrihet për t’u pastruar(merr abdes), pastaj falet dhe kërkon falje nga Allahu, e të mos ia ketë falur Allahu këtij personi.” Ky namaz i përmendur në këtë hadith është namazi i tevbes – pendimit. Një hallkë e zinxhirit të përgëzimeve për ata që i kthehen Allahut të lartësuar dhe pendohen për mëkatet e bëra. Për namazin e tevbes dhe rëndësinë e pendimit flet edhe kjo ligjëratë.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Namazi i natës është namazi më i vlefshëm vullnetar. Me të stolisen robërit e sinqertë të Allahut të cilët janë të gatshëm ta lënë qetësinë e natës dhe rehatinë e shtratit për t’iu përgjigjur thirrjes së Krijuesit të tyre. Në këtë ligjëratë do të njiheni me diç prej asaj me të cilën i ka nderuar Allahu i lartësuar ata që e falin namazin e natës dhe lumturinë e qetësinë me të cilat i ka begatuar ata.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Njerëzit në forma të ndryshme dhe përmes besëtytnive kërkojnë të dinë për përzgjedhjen e tyre se a është e drejtë apo jo. Ndërsa myslimanët për këtë e kanë namazin e istihares ku përmes tij kërkojnë nga Allahu i lartësuar t’i udhëzojë në atë që është më e mirë në çështjet e tyre jetësore. Kjo ligjëratë shtjellon vlerën e namazit të istihares dhe rëndësinë e saj si dhe një numër rregullash të cilat lidhen me të.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Namazi i Sabahut është ndër namazet më të vlefshme. Përmes tij dallohen dyfytyrëshit nga të sinqertit, përmes tij njeriu arrin të jetë nën përkujdesjen e Allahut gjatë tërë ditës dhe përmes tij i arrin shpërblimet e shumta. Si ta shijojmë këtë namaz kaq të rëndësishëm dhe me vlerë? përgjigjen e gjeni në këtë ligjëratë

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Xhamitë janë shtëpitë e Allahut – vendet ku adhurohet Allahu i lartësuar, vendet më të dashura tek Ai. Që namazi i jonë të jetë i veçantë duhet patjetër që edhe ndjenja e jonë ndaj xhamive të ndryshojë. Duhet të kuptojmë vlerën, shenjtërinë dhe madhështinë e tyre ashtu që të lidhen zemrat e tona për to, e me këtë të arrijmë shpërblimet e shumëfishta dhe ta shijojmë namazin tonë.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Ndër ndjenjat që duhet pas myslimani kur falet është edhe ndjenja e madhështisë së Allahut të lartësuar. Kjo e shtyn atë që të jetë i vëmendshëm në namazin e tij sikurse të jetë ai namazi i tij i fundit dhe i jep namazit të tij kuptimin e vërtetë.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Një ndër fshehtësitë e përuljes në namaz janë ndjenjat e posaçme që i ndien ndaj Allahut të lartësuar. E prej tyre më e rëndësishmja është ndjenja e turpit. Turpit nga begatitë e panumërta përballë falënderimit të pakët dhe turpit për mëkatet e bëra ndaj Tij. Kështu pra, ndjenja e turpit e bën namazin tonë të veçantë dhe me shije të veçantë.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Dashuria ndaj Allahut të lartësuar është qetësim i zemrës dhe pushim i shpirtit përndryshe, zemra do të ndjejë vetmi dhe mërzi të vazhdueshme. Por, si ndikon dashuria ndaj Allahut në namazin tonë dhe si ta kultivojmë atë? Do ta gjeni përgjigjen në këtë ligjëratë.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Përulja në namaz është esenca dhe shpirti i tij dhe arritja e saj nuk është diçka e pamundur. Vetëm se, përulja ka një fshehtësi që duhet patjetër ta arrijmë e që është të ndjesh se në namaz i flet Allahut të lartësuar dhe se ia drejton fjalët dhe veprat e tua Atij.

Faqja : 2 - Nga : 1
Mbresat