Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Libra të akides (besimit)

Numri i materialeve: 3

 • Shqip

  PDF

  Komenti i mësimeve të rëndësishme për popullin e thjeshtë, libër në gjuhën shqipe, përpiluar nda dr. Hejthem Serhan, ky libër është koment i librit “Mësime të rëndësishme për popullin e thjeshtë” të imam Abdul Aziz bin Bazit -Allahu e mëshiroftë- në të cilin ai tuboi një mori njohurish fetare të cilat ndërlidhen me dispozitat doktrinale, juridike dhe etike, gjëra të cilat i takojnë popullit të thjeshtë që t’i njoh ato Këtë libër autori e ka zbukuruar me tabela dhe klasifikime, dhe pas çdo sektori ka vendos pyetje dhe provime, të gjitha këto pa zgjatje të panevojshme dhe pa shkurtim të cunguar

 • Shqip

  PDF

  Tri pyetjet e varrit, Katër Parimet dhe Zhvlerësuesit e Islamit, Libër në gjuhën shqipe, përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, ky libër përmban: 1- Tri pyetjet e varrit Ky është një libërth i çmuar i cili përmban parimet kryesore të cilat njeriu duhet ti dijë dhe për të cilat do të pyetet në varrin e tij, llojet e adhurimeve dhe shkallët e fesë 2- Katër Parimet Libërth i shkurtër i cili shpjegon parimet e Teuhidit (njëshmërisë) dhe njohjen e tij, si dhe sqarimin e disa dyshimeve të cilat i përhapin politeistët dhe refuzimin e tyre. 3- Zhvlerësuesit e islamit Tekst i shkurtër në të cilin autori ka përmendur disa prej çështjeve më të rrezikshme për fenë e muslimanit, këto çështje me gjithë rrezikun e saj të madh, ato janë prej gjërave që më së shpeshi ndodhin; janë sqaruar këto çështje për shkak që të ketë kujdes muslimani për veten e tij që të mos bie në to. Këtë libër autori e ka zbukuruar me tabela dhe klasifikime, dhe pas çdo sektori ka vendos pyetje dhe provime, të gjitha këto pa zgjatje të panevojshme dhe pa shkurtim të cunguar

 • Shqip

  PDF

  Libri i Teuhidit dhe Akides: libër në gjuhën shqipe, i përpiluar nga dr. Hejthem Serhan, përmban një mori njohurish fetare në aspektin e besimit dhe parimeve të fesë, si dhe të disa dispozitave juridike, adhurimeve dhe raporteve shoqërore. Gjithashtu përmban fragmente të shkurtra nga biografia profetike, si the koment të shkurtër të kaptinave të shkurtra të Kuranit. Në fund të librit ka bërë një pjesë për pyetje dhe provime.