معلومات المواد باللغة العربية

Numri i materialeve: 25

 • Shqip

  PDF

  Autor : Bilal Filips Redaktoi : Bahri Curri

  Cilat janë rregullat e fesë vërtetë? Si duhet të jetë lidhja mes Krijuesit dhe krijesës? Si ta njohësh Zotin tënd, që ta adhurosh dhe ta pasosh rrugën e Tij të drejtë? Autori iu përgjigjet këtyre dhe shumë pyetjeve tjera me shembuj të qartë dhe gjithashtu sjell citate nga librat e shenjtë të ithtarëve të librit. Libri në shqip përfundon me një rezyme rreth biografisë së autorit i cili edhe është një nga thirrësit e mirënjohur.

 • Shqip

  PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e kërkimit të ndihmës, të lehtësimit dhe të strehimit dhe për normat që kanë të bëjnë me to.

 • Shqip

  PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e tevesulit dhe llojet e tij.

 • Shqip

  PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për teberrukun dhe llojet e tij dhe sqarohen disa rregulla që kanë të bëjnë me të.

 • Shqip

  PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e ibadetit, për shtyllat, kushtet dhe llojet e tij.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e mëshiroftë – e teksti i saj është: “Cilat janë kushtet e adhurimit të saktë në Islam?”

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Një pyetje është e përbashkët mes tërë njerëzve pa dallim shtrese, niveli inteligjence apo pozite të tij dhe kjo i mundon të gjithë por, manifestohet në mënyra të ndryshme: - Pse jemi krijuar? Në këtë dhe pyetje të ngjashme me të do ta gjeni përgjigjen në ligjëratën e hoxhës së nderuar Enis Rama.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Adhurimi ndaj Allahut të lartësuar është esenca e ekzistimit tonë në këtë botë, prandaj si ta kuptojmë adhurimin tonë ndaj Allahut dhe të largojmë keqkuptimet që lidhen me të te shumë njerëz. E kjo është tema e ligjëratës së hoxhës së nderuar Enis Rama.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ismail Bardhoshi

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth realitetit të adhurimit me zemër si dhe rëndësisë së përkujdesjes për veprat e zemrës.

 • Shqip

  PDF

  PËRGJIGJE NDAJ PYETJEVE KRITIKE TË NJERËZIMIT

 • Shqip

  PDF

  Hadithi "Njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është më i dobishëm për njerëzit."

 • Shqip

  PDF

  Përktheu : Driton Lekaj

  Rruga e muslimanit është një doracak që përmbledh njohuritë elementare rreth Islamit. Pjesa e parë e tij flet rreth disa parimeve të përgjithshme të fesë Islame si: Shtyllat e Islamit, Imanit dhe Ihsanit, pastaj disa sqarime rreth Shehadetit. Pjesa e dytë: përmban disa nga suret e shkurtra të Kuranit me përkthim në gjuhën shqipe. Pjesa e tretë: flet rreth rregullave elementare të Fikhut gjegjësisht pastërtisë dhe namazit duke ilustruar me foto mënyrën e marrjes së abdesit dhe faljes së namazit. Pjesa e katërt: veçohet me komentimin e disa haditheve dhe përfundon me një mori lutjesh të shoqëruara me përkthimin në shqip.

 • Shqip

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Rast prekës i cili dëshmon për mëshirën e Allahut të pakufishme. Rast i cili duhet të prekë ndërgjegjen e çdo mëkatari dhe i cili tregon se dera e pendimit është e hapur.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Njohja e obligimeve ndaj Allahut rezulton me raporte të mira me Krijuesin por, që këto raporte ta marrin kuptimin e vërtetë duhet përgjigje për disa pyetje: - Çka na lidh ne me Zotin? - Çfarë i karakterizon raportet e tona me Zotin e lartësuar. - Mbi çka ndërtohen këto raporte. - Si i manifestojnë njerëzit këto raporte me Zotin e tyre. E përgjigjen e gjeni në këtë ligjëratë të mbajtur nga hoxha i nderuar Enis Rama.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Adhurimi shfaqet në mënyra të ndryshme dhe është i llojllojshëm. Një vështrim i shkurtër fjalës së Allahut dhe të Dërguarit të Tij vërejmë se adhurimi është shumë lloje dhe se ne kemi mundësi ta adhurojmë Allahun me qenien tonë të brendshme dhe të jashtme. E njohja me këtë llojllojshmëri e bën adhurimin e freskët dhe sjell llojllojshmëri të shpërblimeve. Sqarimin e tërë kësaj e gjeni në këtë ligjëratë interesante të hoxhës së nderuar Enis Rama.

 • Shqip

  PDF

  Duke pasur një koncept të drejtë për adhurimin, ti ke mundësi që e gjithë jeta jote të shndërrohet në adhurim.Trupi dhe zemra e adhurojnë Allahun, secili në mënyrën e vet: trupi nëpërmjet sexhdes, duke e vendosur ballin në tokë e duke u ngritur prej saj në mënyrë të herëpashershme, teksa “sexhdja” e zemrës është e përhershme. Të konceptuarit e drejtë të “ubudijetes - të qenit rob i Allahut” e bën besimtarin të shijojë adhurime të njëpasnjëshme, jo vetëm në xhami, por edhe në shtëpi, në punë, në familje e kudo. Ky është një ndër kuptimet e ajetit kuranor, në të cilin Allahu i Lartësuar thotë: “Pasi të kesh përfunduar (preokupimet), atëhere, për hir të Zotit tënd, përpiqu fort (me adhurime)!” (El Inshirah: 8) Në këtë kontekst, natyrshëm parashtrohen pyetjet e mëposhtme: Cila ishte ajo gjë e veçantë në zemrën e Ebu Bekrit (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) që e bëri atë më të mirin e shokëve të Profetit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!)? Si mund të ngjyroset gjithë jeta e besimtarit më adhurim? Si ta adhurojë besimtari Allahun jashtë xhamisë, sikurse e adhuron në xhami? Si mund jesh një adhurues i përkushtuar gjatë gjithë jetës tënde? Si mund të keni një zemër të përulur e nënshtruar ndaj Allahut? Çfarë do të thotë rebelim kundër adhurimit të Allahut dhe cilat janë format e shfaqjes së tij në realitetin bashkëkohor? Përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe shumë të tjerave si këto, i gjeni në këtë libër të titulluar “Koncepti i adhurimit në Islam”. Falënderoj Allahun e Gjithëfuqishëm, i Cili ma lehtësoi trajtimin e kësaj teme në formatin e një programi mësimor, që është i përshtatshëm për kurset e mësimit të fesë, për qendrat islame etj. Autori

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama

  Hoxha i nderuar në këtë ligjëratë e shpjegon hadithin "Kur Allahu e do një rob e thërret Xhibrilin dhe i thotë: Unë e dua filanin, duaje dhe ti, dhe Xhibrili e do. Pastaj thërret banorët e qiellit dhe u thotë: Allahu e do filanin, andaj duajeni dhe ju. E duan dhe banorët e qiellit dhe pastaj bëhet i pranueshëm në tokë."

 • Shqip

  PDF

  Autor : Bilal Filips

  Një pyetje ngacmon gjithnjë mendjen e çdo njeriu, pa marrë parasysh a e shprehin atë apo jo. Kjo pyetje është: ’Për çfarë qëllimi jemi krijuar?’ Përgjigjen e kësaj pyetjeje dhe të shumë pyetjeve tjera të ngjashme do ta gjeni në këtë libër.

 • Shqip

  PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për llojet e shpresës dhe për normat që lidhen me to.

 • Shqip

  MP4

  Hoxha i nderuar flet këtu për tri çështje të rëndësishme, të cilat nëse i zbaton muslimani ashtu si duhet do të fitojë në këtë dhe në botën tjetër, e para prej tyre është haku ndaj Allahut, e dyta haku ndaj vetes dhe e treta haku ndaj njerëzve.

Faqja : 2 - Nga : 1