Kategoritë

 • Shqip

  DOCX

  Ky ibër përfshin disa dispozita të veçanta lidhur me femrën, që duhet t'i dijë çdo muslimane, siç janë dispozitat që kanë të bëjnë me zbukurimin fizik të femrës, dispozitat rreth pastërtisë, rreth veshjes, rreth namazit, rreth agjërimit, rreth haxhit etj.

 • Shqip

  PDF

  Ky libër flet për rolin e gruas në përmirësimin e shoqërisë dhe për llojet dhe komponentët e përmirësimit të shoqërisë.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Hytbe tërheqëse nga hoxha i nderuar Dr. Shefqet Krasniqi në vargun e ligjëratave rreth mbulesës së femrës muslimane dhe rëndësisë së saj.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Halid Jasin Përktheu : Driton Lekaj

  Pjesë nga ligjërata e hoxhës së nderuar, Halid Jasin, ku vë në pah se shamia është e drejtë e gruas muslimane me të cilën duhet të krenohet dhe të mos ndjejë aspak inferioritet si dhe këshilla të tjera rreth kësaj çështjeje.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjëratë tërheqëse në të cilën hoxha i nderuar flet rreth rëndësisë së shfrytëzimit të kohës sidomos të kohës së lirë. Mirëpo ka disa shkaqe që nëse njeriu i sjell ndërmend do të jetë shumë i kujdesshëm në shfrytëzimin e kohës së lirë, e kjo ligjëratë përmbledh disa nga këto shkaqe dhe sjell shembuj raktikë.

 • Shqip

  MP4

  Përmes kësaj ligjërate hoxha i nderuar tregon secilat ishin virtytet e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) kur komunikonte me kategorinë shumë specifike të shoqërisë -fëmijët. Si i trajtonte ata dhe si sillej me ta.

 • Shqip

  MP4

  Hoxha i nderuar flet këtu për tri çështje të rëndësishme, të cilat nëse i zbaton muslimani ashtu si duhet do të fitojë në këtë dhe në botën tjetër, e para prej tyre është haku ndaj Allahut, e dyta haku ndaj vetes dhe e treta haku ndaj njerëzve.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë ligjëratë të shkurtër bëhet fjalë për shkaqet e lumturisë bashkëshortore.

 • Shqip

  PDF

  Përktheu : Hevzi Kadriu

  Ky është një tregim interesant që flet rreth rëndësisë së nxitjes së fëmijëve dhe edukimit të tyre që ta falin namazin dhe ndikimin e madh të duasë në këtë.

 • Shqip

  PDF

  Ndodh që fëmija të ketë ndikim te një jomusliman më tepër se një thirrës që posedon argumente dhe fakte bindëse. Autori i këshillon muslimanët t’i edukojnë fëmijët e tyre në dashurinë ndaj thirrjes në rrugën e Allahut, t’ua mësojnë mënyrat e davetit dhe t’i edukojnë për ta bartur mesazhin e Islamit te jomuslimanët.

 • Shqip

  PDF

  Gënjeshtra është veti e keqe dhe ligësia e saj është e njohur. Dukuria e rrenës shfaqet edhe te fëmijët dhe shumë prindër edhe pse shqetësohen nga kjo dukuri gabojnë në trajtimin e saj. Për këtë, autori sqaron tetë llojet më të njohura të gënjeshtrës te fëmijët dhe pastaj ofron shërimin e kësaj dukurie përmes dhjetë pikave të ndryshme, me një sqarim të qartë dhe gjithëpërfshirës.

 • Shqip

  PDF

  Përmbledhje tregimesh: Është libër i cili ka përmbledhur një sërë tregimesh islame për fëmijë, të cilat janë të shkruara me një metodologji të përshtatshme për fëmijët. Tregimet janë edukative dhe janë marrë nga Libri i Allahut - Kurani, Tradita profetike – Suneti dhe historia islame.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo ligjëratë sqaron obligimin e çdo muslimani ndaj grave të Dërguarit të Allahut (alejhis salatu ues selam) -Nënave të besimtarëve, si dhe vlerës dhe pozitës së tyre me theks të posaçëm në atë se si ato ishin burim i edukimit dhe arsimimit, duke treguar shembuj të shumtë veçanërisht nga Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të).

 • Shqip

  PDF

  Me zhvillimin e medieve dhe hapjes së shoqërive parashtrohen pyetje të shumta që kërkojnë një qasje islame në përgjigjen ndaj tyre. Ky artikull thërret për një qasje islame të këtij problemi duke demaskuar edhe konceptin perëndimor ndaj kësaj çështjeje dhe duke ofruar zgjidhje të përshtatshme.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Hixhabi është krenari dhe nder për muslimanen. Ata që sot mundohen t’ia mohojnë këtë të drejtë asaj nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se përsërisin metodat e një ideje dhe regjimi të shkuar. Prandaj tërheqje vërejtje për ta dhe këshillë përforcuese për motrën muslimane vjen edhe kjo ligjëratë.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  Në vazhdën e serisë së ligjëratave rreth ‘Artit të komunikimit’ hoxha i nderuar Ahmed Kalaja jep këshilla dhe udhëzime të shoqëruara me shembuj, të cilat çojnë drejt një familje të lumtur ku njihen dhe respektohen të drejtat bashkëshortore. Në masë të madhe këto këshilla lidhen me artin e komunikimit ndërmjet njerëzve dhe rezultojnë me lumturi dhe harmoni në familje.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Hixhabi është një prej obligimeve islame e cila e bën atë krenare dhe të dinjitetshme. Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth domethënies së hixhabit, vlerës dhe dobive të tij si dhe pasojave nga mospraktikimi i tij, duke e përfunduar ligjëratën me përmendjen e kushteve të hixhabit. Në këtë ligjëratë, e cila është vazhdimësi e ligjëratës së mëhershme, hoxha i nderuar flet për hixhabin duke e vështruar atë nga këndi i besimit. I demaskon dyshimet e pabaza dhe qëndrimet tendencioze të publikuara herë pas here, duke e përfunduar atë me një këshillë drejtuar femrës muslimane.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Irfan Tota Redaktoi : Driton Lekaj

  Fëmija është zbukurimi i kësaj jete. Ashtu siç është edhe një përgjegjësi shumë e madhe për edukimin dhe rritjen e tij sipas parimeve islame. Ky artikull sjell disa nga këto parime që kanë të bëjnë me fëmijën e porsalindur.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Jahja b.Ibrahim El Jahja Përktheu : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky artikull shtjellon një realitet në jetën e përditshme mes bashkëshortëve dhe ofron metodë praktike për zgjidhjen e tij. Mosmarrëveshjet nëse kuptohen realisht duke iu përmbajtur rregullave të caktuara dhe duke ndërmarrë hapa të domosdoshëm, të cilat i ofron ky artikull, mund të shndërrohen në shteg të mirëkuptimit dhe harmonisë në familje.

 • Shqip

  PDF

  Ky artikull përmban dy kapituj që kanë të bëjnë me martesën dhe rregullat e saj. Libri prej ku janë përkthyer është ndër librat e paktë që në mënyrë të qartë dhe të shkurtër sqaron rregullat e përgjithshme të Fikhut.

Faqja : 3 - Nga : 1
Mbresat