• Shqip

    PDF

    Në këtë artikull bëhet fjalë për vizitimin e varreve dhe për normat që kanë të bëjnë me të.

  • Shqip

    DOC

    Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Nga pikënisja e dashurisë sime ndaj shokëve të Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe duke e kërkuar kënaqësinë e Zotit tim dua që ta obligoj një njeri ta kryen haxhin për ndonjërin nga sahabët, a është kjo e lejuar? Dhe nëse ka mundësi të më furnizoni me emrat e sahabëve të cilët nuk e kanë kryer obligimin e haxhit. Një vëlla më ka treguar emrat e disa sahabëve (Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë) por, që të gjithë ata kanë vdekur para vitit të 6 sipas hixhretit d.m.th. para se të obligohej haxhi. Si dhe a ka mundësi ta lë një pjesë të pasurisë vakëf - për hir të Allahut të lartësuar dhe ta lë në emër të Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe shokëve të tij të ndershëm si dhe për Pejgamberët tjerë? Nga kjo vepër nuk dëshiroj vetëm se të arrij kënaqësinë e Zotit tim dhe të më bashkoj me Pejgamberin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në xhenet, si dhe me të Dërguarit e tjerë dhe pasuesit e tyre deri në Ditën e Gjykimit.”