Kategoritë

 • video-shot

  PDF

  Ajeti i 90-të i sures En-Nahël i përkthyer në shqip

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Nebil b. Ali El Ivedi

  Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar Nebil El-Ivedi, tregon se si ishte gjendja e selefëve me imanin e tyre dhe flet për disa gjëra që e forcojnë imanin.

 • PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e fallit dhe parashikimit të fatit, për llojet e atyre që flasin për gjëra të fshehta dhe për vendimin e shkuarjes te falltarlt dhe magjistarët.

 • PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e magjisë, llojet e saj dhe për normat që kanë të bëjnë me të.

 • PDF

  Ky libër flet për besimin e vërtetë të muslimanit, sqaron se të gjitha adhurimet duhet t’i kushtohen vetëm Allahut dhe qartëson qëndrimin e Islamit ndaj risive në fe.

 • PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e ihsanit, për llojet e tij dhe për lidhjen ndërmjet Islamit, imanit dhe ihsanit.

 • PDF

  Ky libër sqaron gjykimin për magjinë dhe fallin dhe ndalesën e shkuarjes te fallxhorët dhe bën fjalë po ashtu për disa çështje që lidhen me to.

 • PDF

  Ky artikull sqaron se kur ka ndodhur shirku për herë të parë në tokë dhe kur ka ndodhur te populli i Musait, tek të krishterët, te arabët dhe në umetin e Muhamedit, sal-lallahu alejhi ue sel-lem.

 • PDF

  Në këtë artikull flitet për kuptimin e teuhidit, llojet e tij dhe disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me të.

 • PDF

  Në këtë artikull bëhet fjalë për vlerën dhe rëndësinë e teuhidit.

 • PDF

  Në këtë përmbledhje të shkurtër gjenden rregulla dhe kategorizime të ndryshme të besimit islam, duke përmbledhur dhe kufizuar gjërat e ndara e të shpërbëra dhe duke ia mundësuar lexuesit ta radhitë në mendje këtë shkencë me lehtësi.

 • PDF

  Në këtë libër Shejhu i mirënjohur, AbdulMuhsin El Abbad, flet rreth obligimit për trajtimin me butësi dhe mirësi të pasuesve të Sunetit dhe mosashpërsisë ndaj tyre në sjellje, dave dhe gjithashtu gjatë urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja në mesin e tyre.

 • PDF

  Ky artikull përmban sqarimin e botëkuptimit perëndimor rreth termit “Vehabizëm”. Kjo çështje është e rëndësisë së veçantë kur dihet se shumë muslimanë i marrin tezat perëndimore si të vërteta shkencore të padiskutueshme, përkundër faktit se ato mund të jenë asgjë më tepër se sa iluzione qëllimkeqe, si në rastin e termit Vehabi.

 • PDF

  Autor : Muhamed Xhemil Zejno Redaktoi : Ekrem Avdiu

  Teuhidi dhe Shirku: Në këtë libër hoxha i nderuar, Muhamed Xhemil Zejno (Allahu e mëshiroftë), sqaron rëndësinë dhe vlerën e teuhidit – njësimit të Allahut dhe dëmin e shirkut – adhurimit të dikujt tjetër pos Allahut. Ai gjithashtu sqaron shirkun e madh dhe llojet e tij si dhe shirkun e vogël me llojet e tij, ku dhe tërheq vërejtjen nga disa forma të tyre të cilat i veprojnë njerëzit.

 • PDF

  Autor : Abdul Kadër Arnauti Përktheu : Bekr Halimi Redaktoi : Sedat Shabani

  Libërth i shkruar nga dijetari shqiptar Abdul Kadër Arnauti (Allahu e mëshiroftë) ku sqaron me fjalë të shkurtra por, të qarta akiden - besimin e gjeneratave të arta islame (Selefit) dhe metodologjinë e tyre në kuptimin e fesë. Libri përveç argumenteve nga Kurani dhe Syneti përmban edhe një mori nga fjalët më të arta të dijetarëve të Selefit.

 • PDF

  “Viteve të fundit publiku shqiptar është ballafaquar me literaturë të shumtë rreth Islamit dhe Krishterimit. Libri të cilin e keni në duar synon që të japë një pikëpamje alternative në shumicën e çështjeve të cilat i ndajnë këto dy besime. Duke konsultuar burime autoktone të dy besimeve sikur edhe duke hyrë në thellësinë e dorëshkrimeve të vjetra të shkrimeve kristiane, e edhe atyre kur‟anore gjithashtu, kemi dhënë ide të përgjithshme për çështje si: a është Jezusi (Isai a.s) Zot, a u kryqëzua ai për të na larë nga mëkatet, cila është Fjala e pandryshuar e Perëndisë – Bibla apo Kurani, etj.”

 • PDF

  Ky libër flet për mesazhin e vetëm me të cilin janë ngarkuar tërë pejgamberët dhe të dërguarit që nga koha e Ademit e deri te pejgamberi ynë, Muhamedi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Si dhe dallohet për shkak të vërtetimit të njëshmërisë së Allahut – monoteizmit përmes librave të krishterëve dhe jehudëve (Dhjata e vjetër dhe e re), të cilat i posedojnë tash para vetes.

 • PDF

  Është e ditur se shkenca për akiden islame është shkenca bazë e cila meriton të përkujdesemi për ta mësuar dhe për t’ua mësuar të tjerëve dhe prej saj varet pranimi i veprave dhe saktësia e tyre. Sidomos kur ne jetojmë kur janë shtuar grupet e devijuara si: Rryma e ateizmit, rryma e sufizmit dhe dervishizmit, rryma e idhujtarisë bashkëkohore – adhurimit të varrezave, rryma e risive të cilat janë në kundërshtim me traditën profetike dhe që tërë këto rryma janë të rrezikshme po që se muslimani nuk është i armatosur me dijen e akides së vërtetë e cila mbështetet në Librin e Allahut dhe Synetin e të Dërguarit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). ky libër është shkruar në lëmin e akides dhe autori është kujdesur të jetë i shkurtër dhe i qartë. Shejhu e ka mbështetur librin e tij në burime të shumta të dijetarëve e sidomos në librat e Shejhul Islam Ibn tejmijes, Ibn Kajjimit, Muhamed b. Abdul Vehabit dhe dijetarë që i përkasin kësaj thirrjeje të begatshme.

 • PDF

  Autor : Bilal Filips

  Tevhidi, njësimi i Zotit, është thelbi i besimit islam. Njerëzit janë të urdhëruar ta zbatojnë këtë koncept në tokë, në çdo hap të jetës, që nga ditët e Ademit. Në këtë libër fillimisht sqarohen kategoritë e tevhidit e më pas libri në mënyrë të qartë flet për kategorinë: Tevhidul – Ibade (Njësimin e Allahut në adhurim) dhe sqaron rëndësinë e tij pasi që të gjithë Pejgamberët (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi ta) kanë thirrur në të. Libri flet për bindjet dhe veprat e njerëzve të cilat bien në kundërshtim me të, e të cilat fatkeqësisht janë shumë të përhapura në mesin e muslimanëve edhe në ditët e sotme.

 • PDF

  Akideja – Besimi, është pjesa më e rëndësishme që duhet ta dijë myslimani rreth fesë së tij. Ky libër që po u ofrojmë është shkruar në lëmin e akides dhe është ndër librat bashkëkohorë më të njohur. Libri është i bazuar në kuptimin e akides sipas gjeneratave të para islame, i mbështetur në argumente dhe larg devijimeve të grupeve të ndryshme. Libri ka tre kapituj: I pari: Flet për gjashtë kushtet e besimit. I dyti: Flet për thelbin dhe esencën e besimit. I treti: Flet për fjalët dhe veprat që të nxjerrin prej besimit.

Faqja : 2 - Nga : 1
Mbresat