Katër Parimet

Autor : Hejthem ibn Muhamed Serhan

common_publisher:

Përshkrimi

Në të ka refuzim për idhujtarët e kohës sonë Sepse është shkurtesë e librit: “Largim të dyshimeve” “Katër Parimet” është teksti i dytë që mësohet gjatë vargut të teksteve për nxënësin e diturisë. Këtij teksti i është kushtuar rëndësi për disa shkaqe, prej tyre: Këshilla e dijetarëve tanë për mësimin e tij Fillohet me të para fillimit me librin “Largim të dyshimeve”, në mënyrë që mos të kaplojë studentin ndonjë dyshim

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë:

Mbresat