Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Sunetet e natyrshmërisë

Numri i materialeve: 2

  • Shqip

    PDF

    Shejhu (Allahu e mëshiroftë) e përshkruan librin e tij me fjalët: “Prej mirësive të sheriatit të Allahut xh.sh. është përkujdesja ndaj drejtësisë duke ia kushtuar një rëndësi të veçantë ... Drejtësia është dhënia çdo kujt hakun që i takon, duke mos e tepruar në të e as pakësuar. Ne me ndihmën e Zotit xh.sh. do të mundohemi që të sqarojmë diç për të drejtat gjegjësisht obligimet më kryesore të cilat i ka njeriu ndaj të tjerëve” E këto të drejta janë si vijon: 1. Obligimet ndaj Allahut të madhëruar. 2. Obligimet ndaj të Dërguarit të Zotit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) 3. Obligimet ndaj prindërve. 4. Obligimet ndaj fëmijëve. 5. Obligimet ndaj të afërmve. 6. Obligimi i bashkëshortëve ndaj njëri- tjetrit. 7. Obligimi ndaj fqinjit. 8. Obligimi ndaj muslimanëve – në përgjithësi.

  • Shqip

    PDF

    Sunetet e natyrshmërisë Veçoritë që Allahu krijoi tek qenia njerëzore Ato janë një të nevojshme për qenien njerëzore që priren drejt tyre në mënyrë të natyrshme nëse nuk kanë ndikimi të jashtëm të lidhur me shoqërinë ose rrethinën e tij. Ato janë cituar në disa tregime profetike.