معلومات المواد باللغة العربية

Tefsiri

Numri i materialeve: 91

 • Shqip

  PDF

  Libër i shkurtër i cili përmban çështjet më të rëndësishme për të cilat ka nevojë një mysliman në jetën e tij. Libri përmban pjesët më të njohura të Kuranit dhe tefsirit pastaj një mori normash rreth besimit, fikhut, virtyteve të mira etj. Libri ndahet në dy pjesë: Pjesa e parë: përbëhet prej tri xhuzëve (pjesëve) të fundit të Kuranit të shoqëruara me komentin e marrë nga libri ‘Zubdetut -Tefsir’ i Shejh Muhamed El Eshkar. Pjesa e dytë: përmban disa dispozita për të cilat ka nevojë myslimani si: Rregullat e texhvidit, 62 pyetje dhe përgjigje në akide, dialog konstruktiv rreth teuhidit, normat e Islamit (Shehadeti, Pastërtia, Namazi, Zekati, Agjërimi dhe Haxhi), dobi të ndryshme, Rukje, Dua, Edhkare (lutje të posaçme), 100 virtyte dhe 70 ndalesa dhe për fund forma e abdesit dhe namazit të ilustruara dhe udhëtimi drejt përjetshmërisë (udhëtimi për në botën tjetër).

 • Shqip

  LINK

  Përktheu : Hasan I. Nahi

  Ky është përkthimi i domethënieve të Kuranit të madhërishëm nga hoxha i nderuar Hasan I. Nahi (Allahu e mëshiroftë), i redaktuar nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam në vitin 2006.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë video hoxha i nderuar komenton suren “El Asr” një ndër kaptinat më të shkurtra në Kuran por, që përmban mësime dhe porosi të mëdha.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë video hoxha i nderuar komenton suren “El Asr” një ndër kaptinat më të shkurtra në Kuran por, që përmban mësime dhe porosi të mëdha.

 • Shqip

  PDF

  Ndihmëtar në kuptimin e xhuzit të tridhjetë: Ky libër veçohet për: 1. Komentin e qartë të pjesës së fundi të Kuranin, larg paqartësive dhe mospajtimeve duke qenë kësisoj i përshtatshëm për të gjitha nivelet. 2. Të shprehurit e qartë të autorit sidomos në sqarimin e kuptimit të përgjithshëm. 3. I ka ndarë kaptinat e gjata në pjesë ashtu që të jetë më i lehtë studimi dhe kuptimi i tyre. 3. I ka sqaruar fjalët e nevojshme për sqarim ashtu siç janë përmendur në sure. 4. Pas çdo pjese sjell pyetje dhe ushtrime rreth asaj që është prezantuar në atë pjesë.

 • Shqip

  MP3

  Përkthimi i domethënieve të kaptinas El Fatiha dhe xhuzit Amme në gjuhën shqipe, i lexuar nga Xhemal Jakupi, e që është prej publikimeve të Kompleksit të Mbretit Fehd për Botimin e Kuranit Fisnik në Medinen e Ndritshme.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha Ekrem Avdiu e komenton “Ajetul Kursijj”, e që është ajeti 285 i kaptinës El Bekare. Ky ajet është ajeti më madhështor në Kuranin Fisnik. Madhështia e tij rrjedh nga tematika që shtjellon. Ky ajet Kuranor flet për Allahun e lartësuar, cilësitë dhe emrat e tij të bukur. Dhe ai që donë ta njohë Allahun e lartësuar dhe ta adhurojë sinqerisht patjetër duhet të ndalet në kuptimet dhe udhëzimet e këtij ajeti madhështor.

 • Shqip

  PDF

  Ky është përkthimi më i njohur i domethënieve të Kuranit Fisnik në shqip. Ky botim ka pas fatin të botohet nga Kompleksi i Mbretit Fehd për botimin e Kuranit si dhe është i vetmi përkthim që është i shoqëruar me komentim.

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i 185-të i sures El-Bekare i përkthyer në shqip: “Allahu dëshiron që t’jua lehtësojë dhe jo që t’jua vështirësojë.”

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i 14-të i sures Lukman i përkthyer në shqip: Ne e kemi urdhëruar njeriun që t’i nderojë prindërit e vet. Nëna e ka mbartur atë, duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e tij (nga gjiri) është brenda dy vitesh. Ne i thamë atij: “Bëhu falënderues ndaj Meje dhe prindërve të tu! Tek Unë do të ktheheni të gjithë”.

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i i dyzetenjëtë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip: “O Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në Ditën, kur do të jepet llogari!”

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i dyzetë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip: “O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë përherë namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet!”

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip: “Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai.”

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i dytë dhe i tretë i sures Et-Talak i përkthyer në shqip: “Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret.”

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i 119-të i sures Et-Teube i përkthyer në shqip

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i 117-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i 116-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i 115-të i sures El-Muminun i përkthyer në shqip

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i 41-të i sures En-Nur i përkthyer në shqip

 • Shqip

  PDF

  Ajeti i 185-të i sures Ali-Imran i përkthyer në shqip

Faqja : 5 - Nga : 1