Ajeti i 119-të i sures Et-Teube i përkthyer në shqip

Mbresat