Ajeti i 119-të i sures Et-Teube i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i 119-të i sures Et-Teube i përkthyer në shqip

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes