Ajeti i 119-të i sures Et-Teube i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i 119-të i sures Et-Teube i përkthyer në shqip

Kategoritë:

Mbresat