Kategoritë

 • video-shot

  MP4

  Lexim i bukur i sures Jusuf nga Nasir El-Kitami, i shoqëruar me titra në gjuhën shqipe.

 • video-shot

  MP4

  Lexim i këndshëm i sures El-Kamer nga kënduesi Nasir El-Kitami me titrim në gjuhën shqipe.

 • PDF

  Ky libër sqaron se cilat janë temat kryesore për të cilat bëhet fjalë në suret e Kuranit Fisnik, në mënyrë që muslimani përmes këtij libri ta ketë më të lehtë ta kuptojë dhe ta soditë fjalën e Allahut, Kuranin.

 • video-shot

  MP4

  Lexim i bukur i sures Hud nga Nasir El-Kitami, i shoqëruar me titra në gjuhën shqipe.

 • video-shot

  MP4

  Lexim i bukur i sures El-Hadid nga Nasir El-Kitami, i shoqëruar me titra në gjuhën shqipe

 • video-shot

  MP4

  Lexim i bukur dhe shumë emocional nga shejh Hani Er-Rifai i sures el Fexhr.

 • PDF

  Autor : Moris Bokaj

  Ky libër është vepër e shkencëtarit të mirënjohur francez Maurice Bucaille dhe që bën fjalë për studimin e tij që ua ka bërë librave hyjnorë, shikuar nga aspekti i njohurive shkencore bashkëkohore. Shtytja për ta bërë një studim të tillë objektiv ishin paragjykimet dhe botëkuptimet e gabuara për Islamin në perëndim të cilat vinin si pasojë e mosnjohjes së tij por, edhe si shtrembërim i qëllimshëm i fakteve. Pas studimit autori vjen në përfundim se nuk ka kundërshtim në mes të tekstit Kur’anor dhe njohurive shkencore bashkëkohore dhe për më tepër kjo dëshmon se dora e njeriut nuk është futur në tekstin e tij, përkundër pohimit se është befasuese sasia e kundërthënieve dhe papajtueshmërisë në mes të teksteve biblike, bile edhe më i habitshëm është fakti se si janë heshtë ato! Në përgjithësi, libri është dëshmi se në kohën tonë po ndodhin ndryshime të mëdha në favor të një perceptimi pa paragjykime ndaj Islamit dhe myslimanëve, nga nivelet më të larta të botës së krishterë.

 • PDF

  Muftiu : Muhamed Salih El Munexhid Përktheu : Nexhat Ceka Redaktoi : Driton Lekaj

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid, e teksti i saj është: “A është e vërtetë se Halid b. Velidi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka ditur përmendësh nga Kur’ani vetëm tre sure, sepse ka qenë i zënë me xhihad në rrugë të Allahut dhe në qoftë se kjo është e vërtetë ku është e përmendur?”.

 • video-shot

  MP4

  Në këtë emision hoxha i nderuar flet rreth përkufizimit të Kuranit dhe disa njohurive themelore rreth tij. Ai e sqaron përkufizimin e Kuranit, dallimin mes Kuranit dhe hadithit Kudsi si dhe e përfundon emisionin me sqarimin e emrave të shumtë të Kuranit dhe domethënieve të tyre.

 • PDF

  Duaja është ndër adhurimet madhështore. Lidhshmëria e duasë me agjërimin vërehet në faktin se ky ajet është mes ajeteve që flasin për agjërimin. Ky artikull hedh dritë mbi mësimet, udhëzimet dhe dobitë që i përmban ky ajet kuranor duke sqaruar njëkohesisht lidhjen e ngushtë mes duasë dhe agjërimit.

 • PDF

  Përktheu : Fehim Dragusha Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky libër është tërheqës dhe i veçantë në përpilimin e tij. Libri është i ndarë në tematika të ndryshme të cilat argumentohen me ajete të ndryshme Kuranore që kanë të bëjnë me këto tematika. Ky libër është i dobishëm edhe për të gjithë ata që përgatitin ndonjë ligjëratë dhe iu intereson ndarja tematikore e ajeteve. M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad

Mbresat