Kategoritë

 • PDF

  Përktheu : Hevzi Kadriu

  Ky është një tregim interesant që flet rreth rëndësisë së nxitjes së fëmijëve dhe edukimit të tyre që ta falin namazin dhe ndikimin e madh të duasë në këtë.

 • PDF

  Ndodh që fëmija të ketë ndikim te një jomusliman më tepër se një thirrës që posedon argumente dhe fakte bindëse. Autori i këshillon muslimanët t’i edukojnë fëmijët e tyre në dashurinë ndaj thirrjes në rrugën e Allahut, t’ua mësojnë mënyrat e davetit dhe t’i edukojnë për ta bartur mesazhin e Islamit te jomuslimanët.

 • PDF

  Gënjeshtra është veti e keqe dhe ligësia e saj është e njohur. Dukuria e rrenës shfaqet edhe te fëmijët dhe shumë prindër edhe pse shqetësohen nga kjo dukuri gabojnë në trajtimin e saj. Për këtë, autori sqaron tetë llojet më të njohura të gënjeshtrës te fëmijët dhe pastaj ofron shërimin e kësaj dukurie përmes dhjetë pikave të ndryshme, me një sqarim të qartë dhe gjithëpërfshirës.

 • PDF

  Përmbledhje tregimesh: Është libër i cili ka përmbledhur një sërë tregimesh islame për fëmijë, të cilat janë të shkruara me një metodologji të përshtatshme për fëmijët. Tregimet janë edukative dhe janë marrë nga Libri i Allahut - Kurani, Tradita profetike – Suneti dhe historia islame.

 • MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo ligjëratë sqaron obligimin e çdo muslimani ndaj grave të Dërguarit të Allahut (alejhis salatu ues selam) -Nënave të besimtarëve, si dhe vlerës dhe pozitës së tyre me theks të posaçëm në atë se si ato ishin burim i edukimit dhe arsimimit, duke treguar shembuj të shumtë veçanërisht nga Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të).

 • PDF

  Autor : Irfan Tota Redaktoi : Driton Lekaj

  Fëmija është zbukurimi i kësaj jete. Ashtu siç është edhe një përgjegjësi shumë e madhe për edukimin dhe rritjen e tij sipas parimeve islame. Ky artikull sjell disa nga këto parime që kanë të bëjnë me fëmijën e porsalindur.

 • MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Roli i gruas në shoqëri është shumë i rëndësishëm dhe Islami e përcakton shumë mirë rolin e saj si dhe të burrit. Andaj barazia me këtë rast është e panatyrshme dhe e padrejtë. Edukimi i gjeneratave është pjesa më e rëndësishme e rolit të saj, e këtë e vë në theks edhe kjo ligjëratë duke ilustruar tërë këtë me shembuj praktikë.

 • video-shot

  MP4

  Përmes kësaj ligjërate hoxha i nderuar tregon secilat ishin virtytet e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) kur komunikonte me kategorinë shumë specifike të shoqërisë -fëmijët. Si i trajtonte ata dhe si sillej me ta.

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kam dëgjuar shumë herë se kur të lindë një fëmijë mysliman therren me këtë rast dy kurbana ndërsa therret vetëm një nëse i porsalinduri është femër. Kjo a është synet apo vaxhib(obligim)? E nëse është vaxhib, atëherë cili është qëllimi prej kësaj? Dhe si e ka sqaruar këtë i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të)? Realisht këtë gjë e kam dëgjuar nga disa motra por, nuk e kam vërtetuar ..

 • PDF

  Kjo është një përmbledhje e shkurtë e fetvave të dijetarëve rreth agjërimit të fëmijëve të dashur. Përveç dispozitave rreth agjërimit të tyre sqarohen metodat dhe udhëzimet se si t’i bëjmë edhe fëmijët të ndjehen pjesë e këtij muaji të shenjtë.

Mbresat