معلومات المواد باللغة العربية

Numri i materialeve: 4

 • Shqip

  PDF

  Libri Muslimani i vogël: Një libër në gjuhën Shipe, drejtuar nga faqja e internetit "Luaj dhe Mëso", e cila mbikëqyret nga Sheikh Dr. Hejthem Serhan, tekst që përfshin parimet e Islamit dhe moralin për fëmijën musliman. Vjen me një konstrukt të bukur dhe emocionues, libri është argëtues, i bukur dhe tërheqës, gjë që e bën këtë libër të këndshëm

 • Shqip

  PDF

  Çfarë duhet të dinë fëmijët patjetër nga feja

 • Shqip

  MP4

  Përmes kësaj ligjërate hoxha i nderuar tregon secilat ishin virtytet e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) kur komunikonte me kategorinë shumë specifike të shoqërisë -fëmijët. Si i trajtonte ata dhe si sillej me ta.

 • Shqip

  PDF

  Përmbledhje tregimesh: Është libër i cili ka përmbledhur një sërë tregimesh islame për fëmijë, të cilat janë të shkruara me një metodologji të përshtatshme për fëmijët. Tregimet janë edukative dhe janë marrë nga Libri i Allahut - Kurani, Tradita profetike – Suneti dhe historia islame.