Kategoritë

 • PDF

  Autor : Ahmed Kalaja

  Ky është një libër i dobishëm i cili bën fjalë për shumë gjëra të rëndësishme që kanë të bëjnë me besimin e muslimanit, siç janë njësimi i Allahut, kundërshtimi i besëtytnive, kuptimi i jetës, Dita e Gjykimit, pendimi etj.

 • Me Allahun! Shqip

  MP3

  Ligjërues : Bledar Haxhiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Hytbe tërheqëse rreth temës më të rëndësishme e që është njohja e Allahut të lartësuar përmes emrit të Tij më të përsëritur – Allah. Cilat janë domethëniet e këtij emri dhe mësimet që mund të nxjerrim prej tij.

 • MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Në këtë incizimi hoxha i nderuar flet rreth argumenteve shkencore dhe fetare për ekzistimin e Allahut.

 • MP3

  Ligjërues : Ismail Bardhoshi

  Hoxha i nderuar në këtë incizim flet rreth argumenteve që flasin se i vetmi Allahu meriton të adhurohet. Duke i sjellë argumentet e llojllojshme ashtu siç kanë ardhur në Kuran dhe Synet.

Mbresat