معلومات المواد باللغة العربية

Numri i materialeve: 34

 • Shqip

  PDF

  Autor : Eroll Nesimi Redaktoi : Ekrem Avdiu

  “Duke pasur parasysh rëndësinë e praktikimit të mësimeve islame, të cilave pas besimit, me vlerë dhe rëndësi iu paraprinë namazi, na imponohet që të jemi të mobilizuar në sqarimin e këtyre mësimeve si nga këndi i ndriçimit të vlerës së secilit prej tyre, ashtu edhe në shpjegimin praktik se si duhet të kryhet cilido. Prandaj ju ofrojmë këtë udhëzues të ilustruar për mësimin e namazit dhe gabimet që bëhen në të.”

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Duaja ka pozitë të posaçme në Islam. Njeriu përmes këtij adhurimi të veçantë e shpreh nevojën dhe afërsinë ndaj Allahut të lartësuar. Ky emision flet rreth rëndësisë së duasë dhe kushteve që duhet të përmbushen për ta arritur përgjigjen dhe sqaron rastet kur preferohet duaja për agjëruesit.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Namazi është prej obligimeve praktike parësore pas kushteve të besimit. Përmes këtij dokumentari bëhet e qartë se besimi realisht merr kuptim kur njeriu bën namazin dhe se kryerja e tij me rregull njeriun e bën të sinqertë në pretendimin e tij se është rob i Allahut të lartësuar. Gjithashtu ky dokumentar vë në pah mirësitë e namazit të shumëfishta.

 • Shqip

  MP3

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo hytbe e mbajtur nga hoxha Ferid Selimi flet rreth Zekatit – shtyllës së tretë të Islamit. Hoxha i nderuar në mënyrë të thjeshtë por, praktike sqaron vlerën dhe rregullat esenciale të Zekatit.

 • Shqip

  MP4

  Dokumentar që flet për çështjen e namazit, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

 • Shqip

  MP4

  Dokumentar që flet për çështjen e namazit, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

 • Shqip

  MP3

  Në këtë incizimi hoxha i nderuar flet rreth efekteve pozitive të namazit dhe si manifestohen ato në jetën e myslimanit.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Muhamed Salih Redaktoi : Jusuf Kastrati

  Ky libërth tregon se ramazani është mundësi e shkëlqyeshme për edukimin e vetes në aspektin e ibadetit, për t’u larguar nga ndalesat dhe për mësimin e dispozitave fetare. Gjithashtu është mundësi shumë e mirë për thirrësit që t’i edukojnë njerëzit dhe t’ua mësojnë fenë.

 • Shqip

  PDF

  Përktheu : Almedin Ejupi Redaktoi : Jusuf Kastrati

  Në këtë artikull përmenden gjashtëmbëdhjetë fryte të sadakasë (lëmoshës).

 • Shqip

  PDF

  Këtu janë paraqitur disa rregulla dhe vlera që kanë të bëjnë me muajin Ramazan.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ekrem Avdiu

  Hoxha i nderuar Ekrem Avdiu, në këtë ligjëratë, flet për rëndësinë e angazhimit me Kuran në muajin e bekuar të Ramazanit.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Irfan Tota

  Në këtë artikull jepen disa këshilla praktike për mënyrën e pritjes së muajit të bekuar të ramazanit.

 • Shqip

  PDF

  Ky artikull sqaron vlerën e namazit të sabahut dhe pozitën e atyre që e falin namazin e sabahut me xhemat.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për përgatitjen para muajit të Ramazanit, pasi që jemi në prag të tij. Ai i tregon rregullat e përgjithshme ndaj të cilave muslimani duhet të jetë i kujdesshëm me këtë rast, duke argumentuar fjelët e tij me gjendjen e Selefit – gjeneratave të para të devotshme para muajit të Ramazanit dhe për fund pyet me plot të drejtë: Si hyn në Ramazan ai që nuk din të lexoj Kuran?!!

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Komisioni i Përhershëm për Fetva, e teksti i saj është: “A është më mirë për njeriun ta përsëritë haxhin për veten e tij, si haxh vullnetar, apo ta bëjë nijet atë për ndonjë nga të afërmit e tij të vdekur apo të gjallë por, që janë të paaftë ta kryejnë? D.m.th. një vit e kryen haxhin për veten e tij ndërsa haxhin e ardhshëm e bën nijet për ndonjërin prej tyre.”.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  A i gëzohet muslimani largimit të Ramazanit? Si është mënyra më e mire për ta mbyllur këtë muaj? A përfundon agjërimi me muajin e Ramazanit? Për këto dhe pyetje të tjera do të gjeni përgjigjen në këtë emision tërheqës me hoxhën e nderuar Ahmed Kalaja.

 • Shqip

  PDF

  Përktheu : Irfan Tota Redaktoi : Driton Lekaj

  Haxhi është një prej shtyllave më të rëndësishme të fesë islame madje përbën një nga botëkuptimet e tij të mëdha të cilën e kupton çdo haxhi që viziton vendet e shenjta. Por, këto dobi nuk janë të kufizuara vetëm për ata që përjetojnë ato ditë dhe momente të bukura, por ato përfshijnë të gjithë ata që i përkasin kësaj feje. Në rreshtat e këtij artikulli, do të njiheni dhe do të përjetoni kuptimet e larta të Haxhit, sekretet dhe urtësitë e tij.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Muhamed Salih Përktheu : Sedat Islami Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky artikull prezanton një mori të vlerave dhe dobive të haxhit sikur që janë transmetuar në Kuranin Fisnik dhe në hadithet autentike, gjithashtu përmend disa dispozita rreth haxhit dhe nxit në shpejtimin e kryerjes së tij për atë që ka mundësi. Autori për fund përmend edhe disa nga dobitë që përfitohen në këtë dhe botën tjetër përmes kryerjes së adhurimeve të ndryshme gjatë haxhit.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Ramazani po i numëron ditët e tij të fundit. Përmes këtij emisioni hoxhallarët e nderuar iu drejtohen atyre që agjëruan me mesazhin që përmban porosi, përkujtim dhe meditim rreth muajit Ramazan që tashmë po përfundon si dhe mesazhin drejtuar atyre që nuk agjëruan duke i përkujtuar me të mirat e agjërimit dhe rëndësinë e njohjes së Krijuesit.

 • Shqip

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për muajin e Ramazanit si mundësi ndryshimi për të gjithë pa dallim. Të mirët i shtojnë veprat e mira në të dhe me këtë fitojnë gradat e larta tek Zoti i tyre, ndërsa ata që kanë mëkate dhe kanë qenë indiferent ndaj adhurimit të Allahut e kanë shansin, më shumë se çdo herë tjetër, për t’iu kthyer Zotit të tyre të penduar dhe të vendosur për ta përmirësuar veten e tyre në mënyrë që ta fitojnë kënaqësinë e Allahut të lartësuar në këtë dhe botën tjetër.

Faqja : 2 - Nga : 1