Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Shkencat e Kuranit

Numri i materialeve: 11

 • Shqip

  PDF

  Autor : Gary Miller Redaktoi : Jusuf Kastrati

  Autori i këtij libri, dr. Gary Miller, një matematikan kanadez dhe një ish-misionar i krishterë, pasi filloi ta studiojë Kuranin për të zbuluar gabimet shkencore e historike në të, u mahnit nga madhështia e Kuranit, ngaqë nuk gjeti në të asnjë gabim, përkundrazi, ai u bind se Kurani nuk mund të jetë tjetër veçse Fjala e Zotit, të cilin ia shpalli të Dërguarit të fundit, Muhamedit, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të. Prandaj u bë musliman dhe e shkroi këtë libër në të cilin përmendi një sërë argumentesh që dëshmojnë se Kurani është vërtet Libri i Allahut.

 • Shqip

  PDF

  Përktheu : Driton Lekaj

  Ky artikull përmbledh disa studime të ekspertëve të profileve të ndryshme rreth ndikimit të mësimit përmendësh të Kuranit në arritjen e diturisë te nxënësit. Studimi është interesant dhe sqaron mirësinë e Kuranit në jetën e atij që punon me të.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Osman Abazi Autor : Jusuf Kastrati

  Ky libër përmban një mënyrë shumë të lehtë dhe të shpejtë për mësimin e leximit të Kuranit.

 • Shqip

  MP4

  Ky emision shtjellon disa nga karakteristikat kryesore ku përmes tyre Kurani jo vetëm që dallohet nga librat dhe fjalët e rëndomta por, edhe nga shpalljet e mëhershme. E ato janë: Zbritja e tij gradualisht, ruajtja e tij nga deformimi dhe humbja, lidhja e tij me gjuhën arabe, qenia e tij garanci mbi librat e mëhershëm dhe vazhdimësi e tyre, është libri i fundit i shpallur dhe thirrja e tij është gjithëpërfshirëse.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Moris Bokaj

  Ky libër është vepër e shkencëtarit të mirënjohur francez Maurice Bucaille dhe që bën fjalë për studimin e tij që ua ka bërë librave hyjnorë, shikuar nga aspekti i njohurive shkencore bashkëkohore. Shtytja për ta bërë një studim të tillë objektiv ishin paragjykimet dhe botëkuptimet e gabuara për Islamin në perëndim të cilat vinin si pasojë e mosnjohjes së tij por, edhe si shtrembërim i qëllimshëm i fakteve. Pas studimit autori vjen në përfundim se nuk ka kundërshtim në mes të tekstit Kur’anor dhe njohurive shkencore bashkëkohore dhe për më tepër kjo dëshmon se dora e njeriut nuk është futur në tekstin e tij, përkundër pohimit se është befasuese sasia e kundërthënieve dhe papajtueshmërisë në mes të teksteve biblike, bile edhe më i habitshëm është fakti se si janë heshtë ato! Në përgjithësi, libri është dëshmi se në kohën tonë po ndodhin ndryshime të mëdha në favor të një perceptimi pa paragjykime ndaj Islamit dhe myslimanëve, nga nivelet më të larta të botës së krishterë.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë emision hoxha i nderuar flet rreth vlerës së leximit të Kuranit, sqaron definicionin dhe llojet e texhvidit dhe për fund përmend disa çështje që ndërlidhen me leximin e Kuranit si: mënyra më e mirë leximit të Kuranit dhe për minimumin dhe maksimumin e kohës së preferuar për të bërë hatme.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë emision, hoxha i nderuar, fokusohet më tepër rreth mrekullisë gjuhësore të Kuranit duke iu dhënë përgjigje edhe disa pyetjeve rreth kësaj çështjeje dhe duke sqaruar se Kurani është mrekulli në shprehjet, stilin dhe renditjen e tij. Gjithashtu ai flet edhe për aspektin shkencor në Kuran, kujdesit që Kurani ia ka kushtuar mendjes dhe logjikës dhe në fund sjell edhe disa nga shembujt që dëshmojnë për këtë.

 • Shqip

  MP4

  Ky emision ka të bëjë me një trajtim më të veçantë rreth mrekullisë Kuranore. Në të sqarohet nderimi i njerëzve përmes shpalljes dhe natyra e përbashkët mrekullisë dërguar të gjithë Pejgamberëve (alejhimus salatu ues selam) por, me theks të veçantë në tri aspektet e mrekullisë së Kuranit: - Vërtetimi i pohimit të Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) se ai është i Dërguar i Allahut. - Ruajtja e tij nga gabimet dhe lëshimet. - Sfida me të cilën janë provokuar njerëzit kaq hapur dhe në të gjitha kohët, e sidomos arabët në periudhën e shpalljes së tij. Dhe emisioni përfundon me përgjigjen në disa keqkuptime rreth mrekullisë Kuranore.

 • Shqip

  MP4

  Njerëzimi ka nevojë për një tërësi mësimesh për ta mësuar besimin dhe rregullat tjera që përbëjnë anën praktike të atij besimi si: aspekti i ibadetit, raporteve njerëzore apo edhe i etikës. E tërësi e të gjitha këtyre rregullave për të cilat njerëzimi ka nevojë, padyshim, është Kurani famëlartë. Kësisoj, përveç qenies së tij mrekulli, objektivi kryesor i zbritjes së Kuranit është përudhja e njerëzve në rrugën e Allahut të lartësuar.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Osman Abazi

  Kurani Fisnik është i veçantë edhe për metodologjinë e të lexuarit. Për ta lexuar atë drejtë dhe saktë patjetër duhet t’iu përmbahemi rregullave të leximit të tij. Kjo na mundëson neve ta zbatojmë urdhrin e Allahut dhe ta arrijmë shpërblimin e përgatitur për këtë. Libri rreth texhvidit i hoxhes Shefqet Krasniqi është libër praktik përmes së cilit mund ta lexojmë drejt Librin e Allahut.

 • Shqip

  PDF

  Përktheu : Fehim Dragusha Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky libër është tërheqës dhe i veçantë në përpilimin e tij. Libri është i ndarë në tematika të ndryshme të cilat argumentohen me ajete të ndryshme Kuranore që kanë të bëjnë me këto tematika. Ky libër është i dobishëm edhe për të gjithë ata që përgatitin ndonjë ligjëratë dhe iu intereson ndarja tematikore e ajeteve. M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad