Kategoritë

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Në këtë emision hoxha i nderuar flet rreth vlerës së leximit të Kuranit, sqaron definicionin dhe llojet e texhvidit dhe për fund përmend disa çështje që ndërlidhen me leximin e Kuranit si: mënyra më e mirë leximit të Kuranit dhe për minimumin dhe maksimumin e kohës së preferuar për të bërë hatme.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Në këtë emision, hoxha i nderuar, fokusohet më tepër rreth mrekullisë gjuhësore të Kuranit duke iu dhënë përgjigje edhe disa pyetjeve rreth kësaj çështjeje dhe duke sqaruar se Kurani është mrekulli në shprehjet, stilin dhe renditjen e tij. Gjithashtu ai flet edhe për aspektin shkencor në Kuran, kujdesit që Kurani ia ka kushtuar mendjes dhe logjikës dhe në fund sjell edhe disa nga shembujt që dëshmojnë për këtë.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Ky emision ka të bëjë me një trajtim më të veçantë rreth mrekullisë Kuranore. Në të sqarohet nderimi i njerëzve përmes shpalljes dhe natyra e përbashkët mrekullisë dërguar të gjithë Pejgamberëve (alejhimus salatu ues selam) por, me theks të veçantë në tri aspektet e mrekullisë së Kuranit: - Vërtetimi i pohimit të Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) se ai është i Dërguar i Allahut. - Ruajtja e tij nga gabimet dhe lëshimet. - Sfida me të cilën janë provokuar njerëzit kaq hapur dhe në të gjitha kohët, e sidomos arabët në periudhën e shpalljes së tij. Dhe emisioni përfundon me përgjigjen në disa keqkuptime rreth mrekullisë Kuranore.

 • Shqip
  video-shot

  MP4

  Njerëzimi ka nevojë për një tërësi mësimesh për ta mësuar besimin dhe rregullat tjera që përbëjnë anën praktike të atij besimi si: aspekti i ibadetit, raporteve njerëzore apo edhe i etikës. E tërësi e të gjitha këtyre rregullave për të cilat njerëzimi ka nevojë, padyshim, është Kurani famëlartë. Kësisoj, përveç qenies së tij mrekulli, objektivi kryesor i zbritjes së Kuranit është përudhja e njerëzve në rrugën e Allahut të lartësuar.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Osman Abazi

  Kurani Fisnik është i veçantë edhe për metodologjinë e të lexuarit. Për ta lexuar atë drejtë dhe saktë patjetër duhet t’iu përmbahemi rregullave të leximit të tij. Kjo na mundëson neve ta zbatojmë urdhrin e Allahut dhe ta arrijmë shpërblimin e përgatitur për këtë. Libri rreth texhvidit i hoxhes Shefqet Krasniqi është libër praktik përmes së cilit mund ta lexojmë drejt Librin e Allahut.

Mbresat