معلومات المواد باللغة العربية

Numri i materialeve: 6

 • Shqip

  PDF

  Autori, në këtë libër shpjegon kuptimin, vlerat, dobitë dhe veçoritë e agjërimit, të Ramazanit, të namazit të natës dhe të teravive, duke sjellë për to argumente.

 • Shqip

  PDF

  Ky libërth i shkruar nga dijetari Ibn Uthejmini ngërthen në vete një mori rregullash të cilat lidhen me agjërimin, teravitë dhe zekatul-fitrin. Me një metodë të lehtë dhe të kuptueshme, dijetari i nderuar i përmend këto dispozita dhe rregulla të cilat janë të domosdoshme për ta kryer adhurimin e agjërimit dhe adhurimet e tjera që e pasojnë në mënyrën më të mirë.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Alaudin Abazi Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar, sqaron kohët në të cilat ndalohet namazi, urtësinë e këtij ndalimi dhe disa dispozita që kanë të bëjnë me të. Këto kohë mund të përmblidhen në tri: - Pas namazit të sabahut gjersa të ngrihet dielli sa një shtizë. - Kur dielli të qëndron zenit gjersa të anojë prej tij. - Pas namazit të ikindisë gjersa të përfundon perëndimi i diellit.

 • Shqip

  PDF

  Ky artikull flet për shenjat e Allahut në gjithësi e në veçanti për zënien e diellit dhe hënës. Më pas, hoxha i nderuar sqaron dispozitën e namazit me këtë rast, mënyrën e faljes së tij dhe ligjëratën pas tij.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Ç’është Fitër Bajrami dhe pse është emërtuar me këtë emër? Sa zgjatë festa e Bajramit dhe si duhet ta manifestojmë atë? Si falet namazi i Bajramit dhe cilat janë rregullat kryesore të tij? Për këto dhe pyetje të tjera do të gjeni përgjigjen në këtë emision tërheqës me hoxhën e nderuar Ahmed Kalaja.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Ibrahim b. Muhamed El Hukajl Përktheu : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Myslimanët kanë tri festa përmes të cilave shprehin gëzimin, unitetin dhe madhërojnë Allahun e lartësuar. Në këtë artikull hoxha i nderuar sqaron disa nga rregullat dhe dispozitat e Bajramit të Fitrit dhe atij të Kurbanit.