Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Forma e namazit

Numri i materialeve: 16

 • Shqip

  PDF

  Menyra e shkurtuar e faljes se profetit

 • Shqip
 • Shqip

  PDF

  Broshurë e përgatitur me kujdes dhe shumë e dobishme. Ajo përmban përshkrimin e faljes së namazit për fillestarë duke ia bashkëngjitur edhe disa dispozita që lidhen me namazin.

 • Shqip

  MP4

  Kushtet e namazit

 • Shqip

  MP4

  Rregullat e namazit

 • Shqip

  MP4

  “Nuk ka ndonjë njeri që e bën një mëkat e më pas ngrihet për t’u pastruar(merr abdes), pastaj falet dhe kërkon falje nga Allahu, e të mos ia ketë falur Allahu këtij personi.” Ky namaz i përmendur në këtë hadith është namazi i tevbes – pendimit. Një hallkë e zinxhirit të përgëzimeve për ata që i kthehen Allahut të lartësuar dhe pendohen për mëkatet e bëra. Për namazin e tevbes dhe rëndësinë e pendimit flet edhe kjo ligjëratë.

 • Shqip

  MP4

  Namazi i natës është namazi më i vlefshëm vullnetar. Me të stolisen robërit e sinqertë të Allahut të cilët janë të gatshëm ta lënë qetësinë e natës dhe rehatinë e shtratit për t’iu përgjigjur thirrjes së Krijuesit të tyre. Në këtë ligjëratë do të njiheni me diç prej asaj me të cilën i ka nderuar Allahu i lartësuar ata që e falin namazin e natës dhe lumturinë e qetësinë me të cilat i ka begatuar ata.

 • Shqip

  MP4

  Njerëzit në forma të ndryshme dhe përmes besëtytnive kërkojnë të dinë për përzgjedhjen e tyre se a është e drejtë apo jo. Ndërsa myslimanët për këtë e kanë namazin e istihares ku përmes tij kërkojnë nga Allahu i lartësuar t’i udhëzojë në atë që është më e mirë në çështjet e tyre jetësore. Kjo ligjëratë shtjellon vlerën e namazit të istihares dhe rëndësinë e saj si dhe një numër rregullash të cilat lidhen me të.

 • Shqip

  MP4

  Namazi i Sabahut është ndër namazet më të vlefshme. Përmes tij dallohen dyfytyrëshit nga të sinqertit, përmes tij njeriu arrin të jetë nën përkujdesjen e Allahut gjatë tërë ditës dhe përmes tij i arrin shpërblimet e shumta. Si ta shijojmë këtë namaz kaq të rëndësishëm dhe me vlerë? përgjigjen e gjeni në këtë ligjëratë

 • Shqip

  MP4

  Xhamitë janë shtëpitë e Allahut – vendet ku adhurohet Allahu i lartësuar, vendet më të dashura tek Ai. Që namazi i jonë të jetë i veçantë duhet patjetër që edhe ndjenja e jonë ndaj xhamive të ndryshojë. Duhet të kuptojmë vlerën, shenjtërinë dhe madhështinë e tyre ashtu që të lidhen zemrat e tona për to, e me këtë të arrijmë shpërblimet e shumëfishta dhe ta shijojmë namazin tonë.

 • Shqip

  MP4

  Ndër ndjenjat që duhet pas myslimani kur falet është edhe ndjenja e madhështisë së Allahut të lartësuar. Kjo e shtyn atë që të jetë i vëmendshëm në namazin e tij sikurse të jetë ai namazi i tij i fundit dhe i jep namazit të tij kuptimin e vërtetë.

 • Shqip

  MP4

  Një ndër fshehtësitë e përuljes në namaz janë ndjenjat e posaçme që i ndien ndaj Allahut të lartësuar. E prej tyre më e rëndësishmja është ndjenja e turpit. Turpit nga begatitë e panumërta përballë falënderimit të pakët dhe turpit për mëkatet e bëra ndaj Tij. Kështu pra, ndjenja e turpit e bën namazin tonë të veçantë dhe me shije të veçantë.

 • Shqip

  MP4

  Dashuria ndaj Allahut të lartësuar është qetësim i zemrës dhe pushim i shpirtit përndryshe, zemra do të ndjejë vetmi dhe mërzi të vazhdueshme. Por, si ndikon dashuria ndaj Allahut në namazin tonë dhe si ta kultivojmë atë? Do ta gjeni përgjigjen në këtë ligjëratë.

 • Shqip

  MP4

  Përulja në namaz është esenca dhe shpirti i tij dhe arritja e saj nuk është diçka e pamundur. Vetëm se, përulja ka një fshehtësi që duhet patjetër ta arrijmë e që është të ndjesh se në namaz i flet Allahut të lartësuar dhe se ia drejton fjalët dhe veprat e tua Atij.

 • Shqip

  MP4

  Ky emision është hyrje e emisioneve të ciklit “Si ta shijosh namazin?” Hoxha i nderuar flet rreth rëndësisë së shtjellimit të kësaj tematike duke sjellë edhe shembuj nga ata që kanë përfituar nga këto ligjërata dhe se si ato kanë shkaktuar ndryshim në namazin dhe jetën e tyre.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Unë jam një myslimane nga Bullgaria. Për një kohë të gjatë vendi sundohej nga komunizmi dhe ne nuk dinim asgjë për Islamin, bile edhe shumë prej adhurimeve ishin të ndaluara. Unë personalisht nuk kam ditur asgjë për Islamin gjersa i kam mbushur 20 vjet, e pas kësaj moshe i jam përmbajtur mësimeve islame. Pyetja ime për ju do të ishte: A e kam obligim ta kompensoj atë që më ka kaluar prej namazit dhe agjërimit? Allahu ju shpërbleftë me të mirat e Tij.”