Falja e namazit - për fillestarë

Përshkrimi

Broshurë e përgatitur me kujdes dhe shumë e dobishme. Ajo përmban përshkrimin e faljes së namazit për fillestarë duke ia bashkëngjitur edhe disa dispozita që lidhen me namazin.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes