Përshkrimi

Broshurë e përgatitur me kujdes dhe shumë e dobishme. Ajo përmban përshkrimin e faljes së namazit për fillestarë duke ia bashkëngjitur edhe disa dispozita që lidhen me namazin.

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
Mbresat