Kategoritë

 • Shqip

  MP4

  Pyetje pergjigje pas debatit historik ne Unionin e Oksfordit me Zakir Naik.

 • Shqip

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është një seri audio materialesh të incizuara nga studentët shqiptarë në Jordani gjatë kohës sa ishte gjallë Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë). Ato janë në formë të pyetjeve dhe përgjigjeve dhe prekin dispozita fetare nga më të ndryshmet por, në një masë të madhe ndërlidhen me realitetin në trojet shqiptare. Ky mund, edhe pse modest, kishte peshën e tij në kohën e pas komunizmit ku mendimet, qëndrimet dhe dija me të cilën veçohej Shejh Albani arritën në trojet shqiptare dhe lanë gjurmë të pashlyeshme në ringjalljen e synetit dhe rikthimin e shqiptarëve drejt Islamit. Prej këtyre audio materialeve, përveç dispozitave fetare dhe dijes, mund të përfitojmë edhe nga urtësia, përkushtimi, analiza dhe largpamësia e Shejhut në shtjellimin e dispozitave fetare dhe realitetit bashkëkohor. Mbi të gjitha angazhimi maksimal i Shejh Albanit që në gjuhën shqipe të interpretonte rreth Islamit, edhe pse kishte dekada që nuk ishte shprehur në gjuhën shqipe, tregon ndjeshmërinë dhe përgjegjësinë që ai e ndjente për muslimanët në këto troje. Andaj shpresoj që mu ky angazhim i Shejhut do të jetë një nga nxitësit kryesorë që të ndajmë pak nga koha jonë për të përfituar dhe për ta shijuar ëmbëlsinë e interpretimit të tij. Allahu mëshiroftë Shejhun dhe i ngrittë gradat e tij në Xhenet – Amin.

 • Shqip

  PDF

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet në pyetjet rreth zekatit ku flet në përgjithësi ndërsa i kushton rëndësi më shumë zekatit në mallrat e përgatitura për tregti, pastaj përgjigjet rreth asaj se a është fitimi nga tregtia i kufizuar në Islam dhe për fund përgjigjet në pyetjet që lidhen me ditën e Xhuma si thënia e salavatit kur përmendet emri i Pejgamberit (alejhis salatu ues selam) apo urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja, gjatë hutbes.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet rreth asaj se a e pastron lëkurën e derrit regjja, kur fillon dita e Xhumasë, dispozita e thënies së besmeles para abdesit, përgjegjësinë për pasojat pas dehjes nga alkooli, pirja e birës pa alkool, rreth varrezave në xhamia dhe faljes së namazit në to dhe mundësinë që teqetë të shndërrohen në xhamia pasi që të udhëzohen dervishët që i vizitojnë ato.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet rreth rregullave të hixhabit dhe këshillon gratë në përgjithësi për mënyrën e veshjes, pastaj flet më gjerësisht për përngjasimin dhe kundërshtimin e mosbesimtarëve dhe për fund sqaron dispozitën për xhematin e dytë në xhami.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu në përgjithësi përgjigjet rreth disa dispozitave të Umres dhe Haxhit. Fillimisht ai sqaron metodën e kryerjes së Haxhit duke sqaruar rëndësinë e llojit të haxhit temettu, për rregullat e vizitës së xhamisë Pejgamberike, për rregullat e kryerjes së haxhit për dikë tjetër – bedel dhe disa çështje që kanë të bëjnë me martesën.

 • Shqip

  PDF

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet rreth martesës me vajzat që nuk kanë mbulesë, një këshillë rreth shkaqeve të ngritjes së umetit, rreth sigurimit të pasurisë, llojit ‘El Ine’ të kamatës dhe çështje që kanë të bëjnë me përcaktimin e Ramazanit.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet në pyetjet që kanë të bëjnë me kategoritë që ju ndahet zekati, mësimi i psikologjisë, në cilat xhami lejohet itikafi, dispozita rreth grave dhe disa fjalë rreth xhemateve të ndryshme me theks të veçantë për ‘Vëllezërit Muslimanë’ dhe ‘Xhemati Teblig’.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet në pyetjet rreth disa haditheve, metodologjinë më të mirë të mësimit të Fikhut, rreth bankave dhe parave të deponuara në to dhe në fund ua drejton një këshillë se si të trajtohen gabimet e dijetarëve.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu përgjigjet rreth rregullave të përgjithshme të tubimeve, notimin në Detin e Vdekur dhe në përgjithësi trajtimin e vendeve ku janë ndëshkuar popujt e mëhershëm, për studimin e vajzave jashtë vendeve të tyre dhe në çështje të tjera me rëndësi.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu flet rreth dëgjimit të vdekurve, transplantimit të organeve, komenton hadithin e Abdullah b. Mesudit rreth shkrimit të katër gjërave për foshnjën në barkun e nënës dhe sqaron dispozitën e dy rekateve si tehijjetul mesxhid.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu rreth ngjalljes së synetit dhe vdekjes së bidatit, dispozitave për lojërat në përgjithësi dhe disa lojëra në veçanti duke përfunduar me përgjigjen e Shejhut në disa dyshime të atyre që e lejojnë muzikën.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu flet rreth mënyrës së kryerjes së namazit të xhenazes hollësisht dhe për disa adete të këqija dhe bidate, i këshillon të rinjtë për metodën më të mirë të thirrjes së njerëzve dhe në fund përmend disa rregulla të fejesës.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu flet për disa dispozita që lidhen me gratë si: zekati për stolitë e femrave, pastaj flet edhe për disa rregulla që kanë të bëjnë me fejesën dhe martesën dhe çështje të tjera të rëndësishme si kamata e bankave dhe prioritetet në dave.

 • Shqip

  DOC

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu flet rreth luftës në Bosnje, rreth veshjes së Pejgamberit (alejhis salatu ues selam), dhikrit përmes tesbihëve dhe krahasim mes periudhës mekase dhe realitetit të muslimanëve duke përfunduar me këndimit të ezanit dhe leximit të Kuranit nga Shejh Albani.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio material Shejhu flet rreth disa dispozitave rreth shkurorëzimit, rreth betimit në dikë tjetër pos Allahut dhe sqaron disa nocione nga shkenca e Usuli Fikhut.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio material Shejhu flet duasë në hytbe për pushtetarët, i udhëzon studentët në mënyrë të hollësishme për kryerjen e Haxhit dhe Umre dhe flet rreth shpifjes ndaj Shejhul Islam Ibn Tejmijes.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky audio material përmban disa fjalë rreth rregullave të namazit të Bajramit, dispozita të ndryshme rreth përcaktimit të Ramazanit dhe pyetje për disa hadithe rreth gradës së tyre.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio Shejhu fillon me një këshillë për studentët që kanë marrë rrugën e dijes, pastaj për qëndrimin ndaj mospajtimit të dijetarëve ku dhe e vë theksin e tij në rëndësinë e njohjes së shkencës së hadithit duke treguar edhe disa ngjarje nga jeta e tij.

 • Shqip

  DOC

  Ligjërues : Muhamed Nasirud-din Albani Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë audio, Shejhu përgjigjet kryesisht në pyetje të ndryshme që kanë të bëjnë me martesën, edukimin e fëmijëve, dispozitat e udhëtimit dhe sqaron disa argumente nga shkenca e Usuli Fikhut, e që ka mospajtim rreth tyre.

Mbresat