Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Sektet që i përshkruhen Islamit

Numri i materialeve: 7

 • Shqip

  PDF

  Ky artikull përmbledh përpjekjet e shiitëve për t’u zgjeruar në trojet shqiptare përmes shoqatave dhe fondacioneve bamirëse si dhe u tërheq vërejtjen shqiptarëve për rrezikun e sektarizmit nga njëra anë dhe në anën tjetër i demaskon parimet kryesore të medhhebit shiit dhe dallimin esencial mes këtij sekti dhe muslimanëve të tjerë - sunitëve anë e kënd botës.

 • Shqip

  PDF

  Shokët e Profetit dhe nënat e besimtarëve përse i duam dhe i mbrojmë?

 • Shqip

  PDF

  Kam parë (të udhës) përafrimin e çështjeve të besimit dhe renditjen e tyre sipas renditjes që i Dërguari, sal-lallahu alejhi ue selem, ka bërë për gjashtë bazat e besimit, të theksuara në hadithin e njohur të Xhibrilit. Tërë kjo duke u mbështetur vetëm në dy tekstet e shpalljeve: Kuranin fisnik dhe Sunetin e pastër profetik, si dhe poshtë çdo baze do të përmenden tematikat që përfshin baza në fjalë dhe do të jepen sqarime kush ka devijuar në tematikën përkatëse, duke iu kundërpërgjigjur pa u stërzgjatur. Kështu e kam prezantuar besimin: mesatar ndërmjet të qenit i gjatë dhe i përmbledhur, duke pasur si veçori qartësinë dhe thjeshtësinë, në mënyrë që muslimanët e thjeshtë të kenë mundësi të përfitojnë prej tij. Gjithashtu, të arrihet qëllimi i njohjes së besimit të pararendësve në mënyrë të përmbledhur, me shprehje të lehta dhe renditje tematike. Kështu, e kam titulluar “Besimi i thjeshtësuar, bazuar në Kuranin fisnik dhe Sunetin e pastër profetik”. E lus Allahun që këtë vepër ta bëjë të çiltër për Fytyrën e Tij dhe të dobishme për robërit e Tij! Lavdërimi dhe shpëtimi qofshin për të Dërguarin tonë, Muhamedin, familjen dhe gjithë shokët e tij!

 • Shqip

  PDF

  Dashuria Dhe Afërsia Mes Familjes Fisnike Dhe Sahabëve : Qartësime kuptimplota për lidhjen e ngrohtë mes Familjes Fisnike dhe Sahabëve

 • Shqip

  PDF

  Autor : Abdullah b. Muhamed Es Selefij Përktheu : Bahri Curri Redaktoi : Rijad Misini Redaktoi : Arijan Kutelli

  Shiitët janë një ndër grupet e devijuara më të përhapura në botën islame. Idetë dhe mendimet e tyre janë nuk përkojnë me burimet Islame. Ky libër flet rreth bindjeve dhe kundërshtimeve të tyre me Islamin. Megjithëse i shkurtër, ky libër me fakte dhe argumente qartëson devijimin dhe rrezikshmërinë e tyre për Islamin dhe myslimanët.

 • Shqip

  PDF

  Ky artikull ofron një pasqyrë rreth anës gjeografike, historike dhe rregullimit shtetëror në Iran. Pastaj flet rreth politikës bashkëkohore iraniane dhe përpjekjes për përhapjen e medhhebit shiit në mesin e muslimanëve dhe rolit negativ në vazhdimësi, duke potencuar dallimet kryesore mes sunive dhe shiitëve. Gjithashtu hedh dritë mbi gjendjen e rëndë të sunitëve në Iran dhe ndikimit iranian në trojet shqiptare.

 • Shqip

  PDF

  Ky libër paraqet fragmente nga jeta e një numër të shokëve të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Atyre të cilët ishin yje të udhëzimit dhe të cilët u edukuan në djepin e shkollës profetike. Lexuesi që hulumton bukurinë gjuhësore dhe artin e tregimit do ta gjen në këtë libër. Ai që mundohet që t’i merr shëmbëlltyrë këta burra fisnikë do ta arrin dëshirën e tij, sikur që edhe ai që e hulumton të vërtetën historike do ta percepton atë.