Kategoritë

 • Tejemumi Shqip

  PDF

  Përktheu : Jusuf Hilmi Kastrati

  Në këtë artikull sqarohet kuptimi i tejemumit dhe mënyra e tij.

 • PDF

  Përktheu : Jusuf Hilmi Kastrati

  Në këtë artikull bëhet fjalë për rregullat që kanë të bëjnë me guslin - larjen e tërësishme të trupit.

 • PDF

  Përktheu : Jusuf Hilmi Kastrati

  Në këtë artikull sqarohen rregullat që kanë të bëjnë me abdesin, ku bëjnë pjesë: kushtet e abdesit, mënyra e abdesit, farzet e abdesit, sunetet e abdesit, gjërat që e prishin abdesin etj.

 • PDF

  Përktheu : Jusuf Hilmi Kastrati

  Në këtë artikull bëhet fjalë për disa rregulla të pastërtisë, siç janë llojet e ujërave, pastrimi nga ndyrësia, përdorimi i enëve dhe rregullat e kryerjes së nevojës.

 • PDF

  Ky artikull, në formë të shkurtuar, ka përmbledhur dispozitat më të rëndësishme të pastërtisë dhe namazit të sëmurit, sipas Kuranit dhe Sunetit.

 • PDF

  Shejhu (Allahu e mëshiroftë) e përshkruan librin e tij me fjalët: “Prej mirësive të sheriatit të Allahut xh.sh. është përkujdesja ndaj drejtësisë duke ia kushtuar një rëndësi të veçantë ... Drejtësia është dhënia çdo kujt hakun që i takon, duke mos e tepruar në të e as pakësuar. Ne me ndihmën e Zotit xh.sh. do të mundohemi që të sqarojmë diç për të drejtat gjegjësisht obligimet më kryesore të cilat i ka njeriu ndaj të tjerëve” E këto të drejta janë si vijon: 1. Obligimet ndaj Allahut të madhëruar. 2. Obligimet ndaj të Dërguarit të Zotit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) 3. Obligimet ndaj prindërve. 4. Obligimet ndaj fëmijëve. 5. Obligimet ndaj të afërmve. 6. Obligimi i bashkëshortëve ndaj njëri- tjetrit. 7. Obligimi ndaj fqinjit. 8. Obligimi ndaj muslimanëve – në përgjithësi.

Mbresat