Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Rregullat Fikhore

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    PDF

    Përktheu : Jusuf Kastrati

    Kjo është një përmbledhje e shkurtër e rregullave të fikhut, e përshtatshme për fillestarët e kësaj shkence. Në këtë libërth i kam përmendur vetëm pesë rregullat kryesore dhe disa nënrregulla që burojnë prej tyre, duke sjellë shembuj përkatës për secilën.