Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Sahabët dhe familja e të Dërguarit

Numri i materialeve: 10

 • Shqip

  PDF

  Shokët e Profetit dhe nënat e besimtarëve përse i duam dhe i mbrojmë?

 • Shqip

  PDF

  Kam parë (të udhës) përafrimin e çështjeve të besimit dhe renditjen e tyre sipas renditjes që i Dërguari, sal-lallahu alejhi ue selem, ka bërë për gjashtë bazat e besimit, të theksuara në hadithin e njohur të Xhibrilit. Tërë kjo duke u mbështetur vetëm në dy tekstet e shpalljeve: Kuranin fisnik dhe Sunetin e pastër profetik, si dhe poshtë çdo baze do të përmenden tematikat që përfshin baza në fjalë dhe do të jepen sqarime kush ka devijuar në tematikën përkatëse, duke iu kundërpërgjigjur pa u stërzgjatur. Kështu e kam prezantuar besimin: mesatar ndërmjet të qenit i gjatë dhe i përmbledhur, duke pasur si veçori qartësinë dhe thjeshtësinë, në mënyrë që muslimanët e thjeshtë të kenë mundësi të përfitojnë prej tij. Gjithashtu, të arrihet qëllimi i njohjes së besimit të pararendësve në mënyrë të përmbledhur, me shprehje të lehta dhe renditje tematike. Kështu, e kam titulluar “Besimi i thjeshtësuar, bazuar në Kuranin fisnik dhe Sunetin e pastër profetik”. E lus Allahun që këtë vepër ta bëjë të çiltër për Fytyrën e Tij dhe të dobishme për robërit e Tij! Lavdërimi dhe shpëtimi qofshin për të Dërguarin tonë, Muhamedin, familjen dhe gjithë shokët e tij!

 • Shqip

  PDF

  Dashuria Dhe Afërsia Mes Familjes Fisnike Dhe Sahabëve : Qartësime kuptimplota për lidhjen e ngrohtë mes Familjes Fisnike dhe Sahabëve

 • Shqip

  PDF

  Ky libër flet për sahabët e të Dërguarit Muhamed, sal-lallahu alejhi ue sel-lem, gjegjësisht sqaron vlerën, pozitën, të drejtat e tyre kundrejt nesh dhe detyrat tona ndaj tyre. Po ashtu shpjegon besimin e ehli sunetit dhe xhematit lidhur me sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

 • Shqip

  PDF

  Muftiu : Muhamed Salih Përktheu : Nexhat Ceka Redaktoi : Driton Lekaj

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid, e teksti i saj është: “A është e vërtetë se Halid b. Velidi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka ditur përmendësh nga Kur’ani vetëm tre sure, sepse ka qenë i zënë me xhihad në rrugë të Allahut dhe në qoftë se kjo është e vërtetë ku është e përmendur?”.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Fatmir Latifi Redaktoi : Driton Lekaj

  Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka lënë gjurmët e tij të rëndësishme pothuajse në çdo ngjarje islame me besimin e tij të sinqertë, urtësinë, trimërinë dhe bujarinë e tij. Kjo ligjëratë flet rreth jetës, vlerave dhe pozitës së Ebu Bekrit te Pejgamberi (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) dhe te i gjithë umeti.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo ligjëratë është pjesë e ligjëratave të cilat trajtojnë përditshmërinë e Pejgamberit (alejhis salatu ues selam) me shokët e tij me qëllim që të ndalemi në mësimet dhe urtësitë dhe të përfitojmë në përditshmërinë tonë. Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar, komenton rastin e urisë së madhe të Ebu Hurejres dhe mënyrës se si e ka trajtuar atë Pejgamberi (alejhis salatu ues selam).

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo ligjëratë sqaron obligimin e çdo muslimani ndaj grave të Dërguarit të Allahut (alejhis salatu ues selam) -Nënave të besimtarëve, si dhe vlerës dhe pozitës së tyre me theks të posaçëm në atë se si ato ishin burim i edukimit dhe arsimimit, duke treguar shembuj të shumtë veçanërisht nga Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të).

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar Ekrem Avdiu prezanton shkurtimisht jetën e Aishes – Nënës së besimtarëve (Allahu qoftë i kënaqur me të), pastaj flet për pozitën së saj të lartë te i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Gjithashtu flet edhe për ngjarjen e ‘Shpifjes - El Ifk’ dhe pastërtinë e Aishes nga kjo akuzë dhe e përfundon ligjëratën me vlerat e saj të larta me të cilat është veçuar.

 • Shqip

  PDF

  Ky libër paraqet fragmente nga jeta e një numër të shokëve të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Atyre të cilët ishin yje të udhëzimit dhe të cilët u edukuan në djepin e shkollës profetike. Lexuesi që hulumton bukurinë gjuhësore dhe artin e tregimit do ta gjen në këtë libër. Ai që mundohet që t’i merr shëmbëlltyrë këta burra fisnikë do ta arrin dëshirën e tij, sikur që edhe ai që e hulumton të vërtetën historike do ta percepton atë.