Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Bajrami

Numri i materialeve: 20

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cila është dispozita për urimin e jobesimtarëve për festat e tyre?”

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kam nisur një biznes të vogël dhe gjatë festave të ndryshme shes mallra që janë specifike për krishtlindje, për 8 Mars e të tjerë. A është haram një gjë e tillë? Unë më parë kisha një supermarket, mirëpo e kam shitur, ngase mes të tjerash shitja birra dhe mish derri dhe nuk dëshiroj më t’i kthehem asaj pune. Më lejoni që t’ju pyes edhe për disa mallra të tjera, të cilat unë i shes, si prezervativë, disa fotografi qeramike, cigare, bileta lotarie, disa barëra që përmbajnë alkool, ëmbëlsira, të cilat mund të përmbajnë materie që janë të ndaluara për ne muslimanët, por mund edhe të mos përmbajnë, pra, a më lejohet që këto mallra t’ua shes klientëve të mi mosbesimtarë?”

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ebu Ezka Feridi Redaktoi : Driton Lekaj

  Festat kane domethëniet e veta dhe shënojnë një pjesë të rëndësishme të kulturës, simboleve dhe besimit të popujve. Mu për këtë hoxha i nderuar Ferid Selimi sqaron në këtë hutbe identitetin dhe krenarinë që duhet ta ketë çdo mysliman dhe të mos bëhet injoranca apo dobësia në fe shkak që të jepet pas festave që në vete përmbajnë shumë botëkuptime në kundërshtim me mësimet dhe udhëzimet islame.

 • Shqip

  JPEG

  Pse nuk lejohet ta festojmë Vitin e Ri?

 • Shqip

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjërues: Mazllam Mazllami

 • Shqip

  PDF

  Autor : Irfan Tota Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky artikull përmban vlerën dhe dispozitat e kurbanit. Autori ka bërë radhitjen e njohurive në këtë artikull sipas jë metodologjie të lehtë dhe e ka përmbyllur atë me sqarimin e rregullave të prerjes së kurbanit për të vdekurit.

 • Shqip

  PDF

  Ky artikull përmbledh dispozitat kryesore të therjes së Kurbanit duke filluar nga: definicioni i tij pastaj, vlera e kurbanit dhe përzgjedhja e kafshës më të mirë për kurban, dispozita për therjen e kurbanit, kushtet që duhet t’i plotësoj kurbani si dhe çka të bëjmë me kurbanin dhe gjërat nga të cilat duhet të largohet muslimani në dhjetëditëshin e Dhul Hixhes, nëse dëshiron të prej kurban. Tërë kjo është e argumentuar me citate nga Kurani dhe Syneti dhe të shoqëruara nga mendimet e dijetarëve.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Ç’është Fitër Bajrami dhe pse është emërtuar me këtë emër? Sa zgjatë festa e Bajramit dhe si duhet ta manifestojmë atë? Si falet namazi i Bajramit dhe cilat janë rregullat kryesore të tij? Për këto dhe pyetje të tjera do të gjeni përgjigjen në këtë emision tërheqës me hoxhën e nderuar Ahmed Kalaja.

 • Shqip

  PDF

  Përktheu : Irfan Tota Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky artikull përmbledh disa rregulla që lidhen me festën e Kurban Bajramit, dukjen e muslimanit në këtë festë dhe rregulla që kanë të bëjnë me kurbanin dhe therjen e tij.

 • Shqip

  PDF

  Gënjeshtra e 1 Prillit: Gënjeshtra është një sëmundje e madhe dhe llogaritet prej mëkateve të shëmtuara. Ajo është një nga argumentet e nifakut (dyfytyrësisë) dhe shenjave të tij. Te njerëzit është përhapur ajo që quhet “ Rrena e 1 Prillit” dhe në këtë ditë – ditën e parë të prillit – ata pretendojnë se lejohet rrena pa ndonjë kufizim fetar. Gjithashtu nga kjo vepër rrjedhin shumë të këqija të cilat i sqaron ky artikull. Gjithashtu në të sqarohet dispozita për gënjeshtrën, llojet e saj, ndëshkimin për të dhe rastet e veçanta në të cilat lejohet.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo hytbe e mbajtur nga hoxha i nderuar përmban thirrje për ta kuptuar drejt festën e vitit të ri dhe rrënjët e saj fetare jo islame si dhe thirrje për pendim të sinqertë nga festimi i saj dhe të këqijat që e përcjellin këtë festë.

 • Shqip

  MP3

  Muftiu : Ulvi Fejzullahu

  Ky artikull e sqaron zhvillimin historik të festës së Vitit të Ri si dhe tregon rrënjët e saj fetare nëpër histori. Dhe mu për këtë hoxha i nderuar ia tërheq vërejtjen çdo myslimani nga festimi i kësaj feste.

 • Shqip

  PDF

  Muftiu : Alaudin Abazi

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Alaudin Abazi – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Në përgjigjen rreth pranimit të dhuratës gjatë tetë marsit, keni thënë se kjo është e lejuar për besimtaren përveç mishit të therur. Do të doja të dija, nëse është e lejueshme të pranosh ushqime të tjera të dhuruara prej njerëzve, përveç mishit të therur, në rastet e festave jo islame, si p.sh.: (ditëlindjet, krishtlindjet, viti i ri).”

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është një hutbe e mbajtur nga Dr. Shefqet Krasniqi në të cilën flet për vlerën e Haxhit dhe shpërblimin e madh për atë që e kryen atë si dhe për vlerën e prerjes së Kurbanit dhe synimeve të larta të cilat arrihen përmes therjes së tij.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Bajrami është një rast për të shprehë gëzimin, lumturinë dhe pajtimin mes vete duke u liruar qoftë edhe për një kohë nga realiteti i hidhur i myslimanëve kudo në botë, me shpresë se do të kthehemi pas tij më të gatshëm dhe më të bashkuar për tu ballafaquar me këto sfida. E ky është edhe mesazhi i Bajramit.

 • Shqip

  PDF

  Jeta e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) është shembull për myslimanin në çdo aspekt, e edhe në rastin e festave. Hoxha i nderuar në këtë artikull përshkruan gëzimin dhe harenë qe e përshkonte shtëpinë e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) me rastin e Bajramit në mënyrë që të jetë shembull për të gjithë ata që synojnë pasimin e traditës së tij.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Ekrem Avdiu

  Festa e Bajramit është prej simboleve të Islamit, madje prej më të mëdhave me të cilat manifestohet Islami. Është festë për atë që ka shpirtin e pastër dhe qëllimin e dëlirë për Allahun e jo vetëm për atë që vishet dhe stoliset me stolitë e kësaj bote. Në këtë artikull hoxha i nderuar Ekrem Avdiu flet rreth kuptimeve të larta që përmban festa e Bajramit.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Një person jeton në Itali dhe ai është kujdestar për xhaminë e cila gjendet në qytetin e tij si p.sh. i mbledh donacionet. Ramazanin e fundit ai mblodhi Zekatul Fitrin nga xhemati me qëllim që t’ia jep atyre që e meritojnë por, nuk ka gjetur të tillë që i plotësojnë kushtet kështu që zekati i ka mbetur deri më sot, prandaj a t’ia shton atë fondit të shpenzimeve të xhamisë për të cilën përkujdeset? Edhe pse fondi për xhaminë është i mjaftueshëm. Apo t’ia jep një shkolle në të cilën mësohen shkencat fetare në vendin e tij? Edhe pse sa për informatë kjo shkollë merr donacione nga bamirësit. Dhe a shkakton problem se djali i tij mëson në atë shkollë? Si dhe a ju mëngohet shpërblimi atyre që kanë dhënë Zekatul Fitrin?”

 • Shqip

  DOC

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kur fillohet me tekbirin ditën e Bajramit të madh dhe kur mbarohet?”

 • Shqip

  PDF

  Autor : Ibrahim b. Muhamed El Hukajl Përktheu : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Myslimanët kanë tri festa përmes të cilave shprehin gëzimin, unitetin dhe madhërojnë Allahun e lartësuar. Në këtë artikull hoxha i nderuar sqaron disa nga rregullat dhe dispozitat e Bajramit të Fitrit dhe atij të Kurbanit.