Kategoritë

 • video-shot

  PDF

  Ajeti i 14-të i sures Lukman i përkthyer në shqip: Ne e kemi urdhëruar njeriun që t’i nderojë prindërit e vet. Nëna e ka mbartur atë, duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e tij (nga gjiri) është brenda dy vitesh. Ne i thamë atij: “Bëhu falënderues ndaj Meje dhe prindërve të tu! Tek Unë do të ktheheni të gjithë”.

 • video-shot

  PDF

  Hadithi i transmetuar nga Ebu hurejra në të cilin thuhet: “Erdhi një njeri te i Dërguari i Allahut – sal-lallahu alejhi ue sel-lem – dhe tha: ’O i Dërguari i Allahut, cili njeri ka më shumë të drejtë t’ia kushtoj shoqërimin tim të mirë?’ I Dërguari tha: ‘Nëna jote.’ Tha: ’Pastaj kush?’ Tha: ‘Nëna jote.’ Tha: ’Pastaj kush?’ Tha: ‘Nëna jote.’ Tha: ’Pastaj kush?’ Tha: "Babai yt."

 • PDF

  Autor : Hakem b. Adil Zemu El Ukajli Përktheu : Ali Kasa Redaktoi : Driton Lekaj

  Furnizimi më i mirë - deri në Ditën e Premtimit (Ringjalljes) veç farzit (obligimit) sipas udhëzimit të më të mirit prej njerëzve - Profetit Muhamed (lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të ). Ky libër shtjellon këto tematika: Së pari: Veprime, mirësia e të cilave në dynja dhe Amshim i kthehet vetëm atij që i ka kryer. Së dyti: Veprime, dobia e të cilave në dynja dhe në Amshim i kthehet kryerësit të tyre dhe tjetërkujt.

 • video-shot

  MP4

  Fjalë domethënëse nga Shejh Muhamed Shenkiti, përmes të cilave drejton një këshillë prekëse ndaj burrit dhe gruas për rëndësinë e mirësjelljes ndaj prindërve dhe e përfundon atë me një lutje për prindërit, në të cilën nuk mund t’i përmban lotët e tij.

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Komisioni i Përhershëm për Fetva, e teksti i saj është: “A është më mirë për njeriun ta përsëritë haxhin për veten e tij, si haxh vullnetar, apo ta bëjë nijet atë për ndonjë nga të afërmit e tij të vdekur apo të gjallë por, që janë të paaftë ta kryejnë? D.m.th. një vit e kryen haxhin për veten e tij ndërsa haxhin e ardhshëm e bën nijet për ndonjërin prej tyre.”.

 • MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth kuptimit të drejtë të vëllazërisë islame me theks të veçantë në atë se realiteti dhe forca e vëllazërisë islame rrjedh nga dashuria e Allahut të lartësuar dhe besimi në të, andaj aq më drejt që të kuptohet besimi aq më mirë do të kuptohet vëllazëria islame. Pra nëse e kuptojmë drejt besimin, misionin dhe rolin në këtë jetë – i cili nuk mund të kryhet i vetëm dhe natyrshmërinë e kësaj lidhjeje e që sipas Islamit është mbi çdo lidhje tjetër, atëherë vëllazëria islame do ta merr kuptimin e vërtetë.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Kurani është fjala e Allahut dhe mesazhi i Tij drejtuar njerëzimit, pa dallim kohe dhe vendi. Ky dokumentar flet rreth vlerës dhe rëndësisë së Kuranit, veçorive të tij dhe ndikimit të tij në jetën e besimtarëve. Gjithashtu prek urtësitë e zbritjes së Kuranit në muajin Ramazan dhe raportin e ndërsjellë mes Kuranit dhe agjëruesit.

 • MP3

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Xheneti është synim i çdo besimtari prandaj kujdeset për veprat që e shpijnë te ai. Hoxha i nderuar në këtë hytbe sqaron se me besim dhe vepër të mirë arrihet ky synim. Pastaj përmend një sërë veprash të mira për të cilat ka ardhur në Kuran se e kanë për shpërblim xhenetin si ajetet e para të kaptinës El Muminun.

 • MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Shumë prej nesh kanë kaluar nëpër një periudhë të injorancës apo i kanë kaluar shumë shanse ku kemi pas mundësi të përfitojmë sevape të mëdha. Prandaj është e rëndësisë së veçantë të sqarojmë disa rregulla që na ndriçojnë rrugën e cila na dërgon drejt kompensimit të kaluarës sonë. E ato i përmban kjo ligjëratë.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Numërimi mbrapa ka filluar për sa i përket Ramazanit, andaj: Si të përgatitemi për takim e tij? Cili duhet të jetë qëllimi ynë në të? Si të arrihen vlerat dhe begatitë e tij?

 • PDF

  Autor : Muhamed Dërmaku Redaktoi : Driton Lekaj

  Xheneti është vendbanimi i fituesve dhe strehimi i të penduarve dhe lakmia e çdokujt që e kupton madhështinë e shpërblimit të Allahut ndaj robërve të Tij të sinqertë. Rrugët dhe shtigjet që dërgojnë deri aty janë të shumta sikundër edhe që portat e Xhenetit janë të shumta. Hadithi i Muadhit (Allahu qoftë i kënaqur me të) : “O i Dërguar i Allahut! Më trego për ndonjë vepër që më shpie në Xhenet dhe më largon nga Zjarri!” më së miri e sqaron këtë dhe po ky hadith është tema e këtij artikulli nga hoxha i nderuar Muhamed Dërmaku.

 • video-shot

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Familja dhe raportet familjare janë ndër gjërat esenciale për te cilat është kujdesur Islami dhe citatet e tij për këtë janë të shumta. Ramazani si muaj i ndryshimit drejt të mirës është edhe një shanse më shume për përmirësimin e këtyre raporteve. E kjo është edhe esenca e ligjëratës tërheqëse të hoxhës së nderuar Muselem Mazllumi.

 • PDF

  Islamhouse.com është interesuar t’iu sjellë një mori leximesh të Kuranit nga recituesit më të njohur mu për këtë i kemi përzgjedhur disa fetva rreth Kuranit dhe edukatës së leximit të tij nga libri i fetvave të dijetarit të mirënjohur Salih El Fevzan me shpresë që leximi dhe dëgjimi i Kuranit të kenë një pozitë të posaçme në jetën tonë.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  “Njerëzit janë në udhëtim, nga momenti që janë krijuar e derisa ti vendosin valixhet e tyre në Xhenet apo Xhehnem. E pasi që është udhëtim, atëherë patjetër duhet të ketë një orientim dhe për këtë njeriu ka nevojë për udhëzim? Njeriu në këtë udhëtim duhet të ketë atë që i jep sukses në rrugëtimin e tij drejt Xhenetit dhe Allahut të lartësuar.” Hoxha i nderuar e sqaron tërë këtë me një metodë tërheqëse.

 • PDF

  Në këtë libër hoxha dhe edukatori i mirënjohur Dr. Jahja El Jahja na ofron një program praktik për mbajtjen dhe forcimin e lidhjeve farefisnore. Në fillim flet për synimet dhe vlerën e këtij programi pastaj flet për atë që e praktikon atë, për mjetet dhe metodat e preferuara të përdoren duke ofruar së fundmi zgjidhje për probleme të rëndësishme që kanë të bëjnë me lidhjen farefisnore. Ky program me lejen e Allahut është një udhëzues i sigurt drejt marrëdhënieve sa më të mira farefisnore.

 • video-shot

  MP4

  Ish Pastori Jusuf Estes rrëfen në mënyrë interesante kalimin e tij në Islam.

 • video-shot

  MP4

  Ish Pastori Jusuf Estes rrëfen në mënyrë interesante kalimin e tij në Islam.

 • MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për të drejtat prindërore duke sjellë argumente dhe shembuj të ndryshëm.

 • video-shot

  Kurani Shqip

  MP4

  Në këtë video klip flasin një numër Dijetarësh të njohur rreth vlerës së Kuranit dhe rëndësisë së leximit të tij.

Mbresat