Ajeti i 90-të i sures En-Nahël i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i 90-të i sures En-Nahël i përkthyer në shqip

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes