Përkthimi i thënies "La haule ue la kuvvete il-la bil-lah"

Përshkrimi

Përkthimi i thënies "La haule ue la kuvvete il-la bil-lah"

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes