Përkthimi i ajetit 32 të sures El-Isra

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit 32 të sures El-Isra

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes