Ajeti i 185-të i sures El-Bekare i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i 185-të i sures El-Bekare i përkthyer në shqip: “Allahu dëshiron që t’jua lehtësojë dhe jo që t’jua vështirësojë.”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes