Ajeti i dyzetenjëtë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i i dyzetenjëtë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip: “O Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në Ditën, kur do të jepet llogari!”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes