Përkthimi i hadithit: "Jam i kënaqur me Allahun si Zot..."

Mbresat