Kategoritë

 • PDF

  Ky libër flet për shtyllat e Imanit, për ato të Islamit dhe për disa lloje të shirkut të përhapura nëpër vendet islame.

 • PDF

  Në këtë artikull flitet për kuptimin e teuhidit, llojet e tij dhe disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me të.

 • PDF

  Autor : Bilal Filips Redaktoi : Bahri Curri

  Cilat janë rregullat e fesë vërtetë? Si duhet të jetë lidhja mes Krijuesit dhe krijesës? Si ta njohësh Zotin tënd, që ta adhurosh dhe ta pasosh rrugën e Tij të drejtë? Autori iu përgjigjet këtyre dhe shumë pyetjeve tjera me shembuj të qartë dhe gjithashtu sjell citate nga librat e shenjtë të ithtarëve të librit. Libri në shqip përfundon me një rezyme rreth biografisë së autorit i cili edhe është një nga thirrësit e mirënjohur.

Mbresat