Besimi i muslimanit

Përshkrimi

Ky libër flet për shtyllat e Imanit, për ato të Islamit dhe për disa lloje të shirkut të përhapura nëpër vendet islame.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: