Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Teuhidi uluhije

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    MP3

    Ligjërues : Ismail Bardhoshi

    Hoxha i nderuar në këtë incizim flet rreth argumenteve që flasin se i vetmi Allahu meriton të adhurohet. Duke i sjellë argumentet e llojllojshme ashtu siç kanë ardhur në Kuran dhe Synet.