Kategoritë

  • PDF

    Në këtë artikull autori flet për muajin Rexheb si një nga muajt e shenjtë duke sqaruar atë se pse është konsideruar i shenjtë, veprat e preferuara në të si dhe risitë që njerëzit i kanë shpikur e që lidhen me këtë muaj. Tërë këtë duke e argumentuar me ajete Kuranore, hadithe si dhe me fjalë të dijetarëve të Islamit.

Mbresat